Data: Sobota, 16 Luty 2019 Imieniny: Danuty i Juliany

Budżet gminny na rok 2018 uchwalony

Aktualności
Niecałe dwa tygodnie przed końcem roku podczas sesji rady Gminy Michałowice została przyjęta uchwała budżetowa na rok 2018. Przy wydatkach sięgających 138,4 mln zł, zaplanowano dochody w wysokości 131,3 mln zł. Poniżej zamieszczam dwie istotne informacje. Pierwsza pochodzi z oficjalnej strony internetowej naszej gminy, zaś druga to apel ze znanego portalu, którego autorem jest Edward Kozłowski, radny z okręgu obejmującego między innymi Pęcice Małe [obie informacje są kompletnymi cytatami].

GAŚ, 27 XII 2017

Rada Gminy Michałowice podczas sesji, która odbyła się 18 grudnia br., przyjęła uchwałę budżetową na 2018 rok. Dochody zostały zaplanowane w wysokości 131,3 mln zł, natomiast wydatki – 138,4 mln zł.

Planowane dochody

Największą ich pozycję stanowią dochody od osób fizycznych i prawnych – 81,6 mln zł, a wśród nich są m.in. wpływy z  podatku dochodowego, podatku od nieruchomości, środków transportu i rolnego. W przyszłym roku 20,9 mln zł wpłynie do gminy jako subwencja oświatowa z budżetu państwa, natomiast blisko 11,8 mln zł pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie m.in. świadczeń wychowawczych i rodzinnych, w tym z programu „Rodzina 500 +”. Zaplanowano, że w ramach dochodów pochodzących m.in. z opłat za gospodarowanie odpadami, zrzut ścieków oraz z dzierżawy nieruchomości do budżetu wpłynie 10,2 mln zł.

Planowane wydatki

Wydatki inwestycyjne wyniosą ponad 37,5 mln zł, co stanowić będzie 27,1% wydatków ogółem. Największa ich część (22,5 mln zł) została zaplanowana na przebudowę dróg publicznych, w tym budowę systemu tras rowerowych oraz parkingów Parkuj i Jedź (ponad 7,9 mln zł, z czego z unijnego dofinansowania otrzymamy blisko 5,4 mln zł.) W przyszłym roku przybędą kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, jak również nastąpi modernizacja gminnej stacji uzdatniania wody w Komorowie (na co łącznie zaplanowano 7,4 mln zł). Gmina poniesie także nakłady na infrastrukturę społeczną, zaplanowano rozbudowę świetlic, a także budowę nowej strefy rekreacji (łącznie 2,3 mln zł, z czego z unijnego dofinansowania otrzymamy 0,5 mln zł). Ponad 3 mln zł zostały zaplanowane na modernizację budynków oświaty.

Z wydatków nieinwestycyjnych, stanowiących 72,9 % wydatków ogółem, największa ich kwota zostanie poniesiona na edukację – ponad 37,2 mln zł oraz bieżące utrzymanie gminy – ponad 25,4 mln zł (m.in. utrzymanie i opłaty związane z siecią wodociągową i kanalizacyjną; utrzymanie dróg publicznych; zapewnienie transportu zbiorowego; oświetlenie ulic, gospodarka odpadami, utrzymanie zieleni, prace porządkowe, utrzymanie świetlic, obiektów sportowych i rekreacyjnych). Ponad 14,9 mln zł zostało przeznaczone na wydatki związane z polityką społeczną, w tym wypłacane w ramach budżetu państwa świadczenie „Rodzina 500+”. Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w przyszłym roku gmina jest zobligowana do przekazania do budżetu państwa subwencji równoważącej dla jednostek samorządu terytorialnego, tzw. „janosikowego”. W 2018 r. z gminnego budżetu na ten cel zostanie wydane ponad 5,3 mln zł.

Podczas sesji radni uchwalili także Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) na lata 2018-2022. Dyskusje i rozmowy dotyczące zapisów przyszłorocznego budżetu i WPF odbyły się podczas wcześniejszych prac komisji spraw społecznych, budżetu i finansów oraz gospodarki komunalnej i przestrzennej, które zaopiniowały je pozytywnie. Pozytywną opinię projekty uzyskały także w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Debata radnych odbyła się także tuż przed głosowaniem w sprawie uchwalenia dokumentów.

W trakcie obydwu głosowań, nad budżetem i WPF, na sali obrad obecnych było 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały budżetowej na 2018 r. było 11 radnych, 2 - „przeciw” oraz 1 wstrzymał się od głosowania. Natomiast Wieloletnią Prognozę Finansową poparło 11 radnych, natomiast 3 było przeciw jej przyjęcia.


Post Edwarda Kozłowskiego


Szanowni Państwo

przedstawiam poprawki do budżetu, które nasz klub chciał wprowadzić na ostatniej XXIX sesji budżetowej, niestety wszystkie zostały odrzucone.

W pierwszej z nich chcieliśmy zrezygnować z dokumentacji wodociągu dla ulicy Nowozachodniej w Opaczy, na której obecnie absolutnie nikt jeszcze nie mieszka, i przeznaczyć te środki na zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich nas na drogach powiatowych przez postawienie świateł z radarem prędkości, które świeciłyby się na czerwono w momencie przekroczenia prędkości tzw. ,,system dyscyplinujący kierowców". Niestety tajemnicze potrzeby wirtualnych osób okazały się być ważniejsze od naszego bezpieczeństwa.

W drugiej i trzeciej chcieliśmy nieco uszczuplić środki na promocję gminy i może w zamian za ciut skromniejsze koncerty - zorganizować porządny dojazd do PSZOK-u przy ulicy Granicznej i zacząć projektować szkołę w Regułach. Też bez sukcesu.....

W czwartej i piątej z kolei też chcieliśmy zejść z kosztów promocji i te pieniążki przeznaczyć na zainstalowanie oczyszczaczy powietrza w przedszkolach... też się nie dało, bo choć niby pomysł dobry, to... nie wiadomo jak to zrobić sprawiedliwie, nie wiadomo jaki model kupić, nie wiadomo za ile... choć co szkodziło te środki już zapisać, dzięki temu Wójt mógłby szybko zdecydować co kupić i gdzie zainstalować, a tak póki co nie ma nawet pozycji w budżecie.

W latach 2012, 2013, 2014 na dział "promocja" wydawaliśmy po niecałe 150 tys zł rocznie. W tym roku na promocję przeznaczono prawie aż półtora miliona złotych — dziesięć razy więcej niż tak niedawno jeszcze. Nasze wszystkie poprawki razem zmniejszyłyby tę kwotę do ok 800 tys zł, czyli nadal dużo więcej niż w ubiegłych latach, a za to mielibyśmy tyle innych rzeczy zrobione... pozostawiam to Państwa ocenie.

Poprawki radnych Anny Wyszomirskiej, Edwarda Kozłowskiego i Piotra Kamińskiego (Klub Radnych Moja Gmina Michałowice) do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice

Poprawka 1
W dziale 010, rozdział 01010, paragraf 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) zlikwidować pozycję "P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowozachodniej w Opaczy Kol. (dok.)".

 Zaoszczędzone środki zaszeregować w następujący sposób: 200 000 zł w dziale 600, rozdział 60014, paragraf 6300 z przeznaczeniem na budowę w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Michałowice systemów sygnalizacji świetlnej z funkcją włączania czerwonego światła dla pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość i funkcją monitorującą zignorowanie czerwonego światła.

Poprawka 2:
W dziale 750, rozdział 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) zredukować proponowaną kwotę o 150 000 zł. Wyżej wymienioną kwotę 150 000 zł zaszeregować do działu 010, rozdział 60016, paragraf 6050 z przeznaczeniem na utwardzenie dojazdu do PSZOK (na podstawie porozumienia, które zawrze UGM z właścicielem gruntu).

Poprawka 3:
W dziale 750, rozdział 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) zredukować proponowaną kwotę o 200 000 zł. Wyżej wymienioną kwotę 200 000 zł zaszeregować do działu 801, rozdział 80101, paragraf 6050 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej kompleksu szkolno-przedszkolnego w Regułach.

Poprawka 4:
W dziale 750, rozdział 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) zredukować proponowaną kwotę o 70 000 zł. Wyżej wymienioną kwotę 70 000 zł zaszeregować do działu 801, rozdział 80104, paragraf 4210 z przeznaczeniem na zakup oczyszczaczy powietrza do gminnych przedszkoli.

Poprawka 5: W dziale 750, rozdział 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) zredukować proponowaną kwotę o 30 000 zł. Wyżej wymienioną kwotę 30 000 zł zaszeregować do działu 801, rozdział 80103, paragraf 4210 z przeznaczeniem na zakup oczyszczaczy powietrza do oddziałów przedszkolnych w szkołach.