Data: Piątek, 24 Maj 2019 Imieniny: Joanny i Zuzanny

Przed wtorkowymi wyborami

Aktualności
Na wtorek 12 marca 2019 zaplanowano wybory w sołectwie Pęcice Małe. Przed głosowaniem warto przypomnieć zarówno skład obecnej rady sołeckiej (Łukasz Bartczak, Michał Dzięgelewski, Sławomir Gałka, Paweł Grel, Bożena Osińska, Bożenna Rybkowska i Grzegorz Śliwiński) i nazwisko sołtysa (Zdzisław Krupa). Nie mniej istotny jest przebieg planowanych na wtorek wyborów. Najprościej i najczytelniej jest skopiowanie w całości treści obwieszczenia, które można znaleźć na stronie naszej gminy (do dziś z ową treścią zapoznało się mniej niż dziesięć osób). 

GAŚ, 9 III 2019

Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Pęcice Małe

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) oraz § 15 statutu sołectwa Pęcice Małe w związku z Uchwałą Nr IV/35/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli w osiedlach Wójt Gminy zarządza, co następuje: 

 § 1 Zwołuje w dniu 12 marca 2019 r. o godz. 18:00  I termin (godz. 18:30 – II termin) w świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych, ul. Brzozowa 18 zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej z następującym porządkiem obrad: 
1) otwarcie zebrania, 
2) wybór wiceprzewodniczącego i sekretarza zebrania, 
3) sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej, 
4) wybór komisji wyborczej, 
5) wybór sołtysa, 
6) wybór rady sołeckiej (7 osób).

 § 2 Na przewodniczącego zebrania wyznaczam Romana Żuchowskiego – pracownika Urzędu Gminy Michałowice. 

 § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.