Data: Środa, 30 Wrzesień 2020 Imieniny: Zofii i Hieronima

Protokół zebrania wiejskiego

Aktualności

We wtorek 8 IX odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Pęcice Małe, którego głównym punktem było rozdysponowanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021. Poniżej oficjalny protokół z tegoż trwającego ponad dwie godziny spotkania.


GAŚ, 14 IX 2020Protokół zebrania wiejskiego z dnia 8 IX 2020


Zebranie wiejskie o godzinie 18.00, w drugim terminie, otworzył Zdzisław Krupa. Sołtys sołectwa Pęcice Małe przywitał przybyłych gości oraz przedstawił poniższy porządek zebrania.


Porządek zebrania


1. Otwarcie zebrania.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Wybór sekretarza zebrania.

4. Przyjęcie protokołu zebrania z dnia 11 IX 2019.

5. Sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z dnia 11 IX 2019.

6. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres od 11 IX 2019 do 8 IX 2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021.

9. Propozycje do budżetu Gminy Michałowice na rok 2021.

10. Sprawy wniesione.


Ad. pkt 1


1. Zebranie otworzył sołtys Zdzisław Krupa w II terminie (brak quorum o godzinie 17.30).


2. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa wg listy obecności oraz:

– Małgorzata Pachecka, Wójt Gminy Michałowice;

– Jarosław Sobol, kierownik kierownik Referatu Planowania Przestrzennego (i zarazem mieszkaniec Pęcic Małych);

– Jarosław Hirny-Budka, radny;

– Edward Kozłowski, radny.


3. Przewodniczący zebrania stwierdził ważność zebrania w II terminie, bez względu na liczbę obecnych stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.


Sołectwo liczy 434 stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania. W zebraniu uczestniczyło 19 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, tj. nie było quorum (wymaganej liczby co najmniej 1/10 stałych mieszkańców).


Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.


Ad. pkt 2


Zatwierdzono porządek, poddając go pod głosowanie (za 15 głosów, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się).


Ad. pkt 3


Na sekretarza zebrania wiejskiego wybrano Grzegorza Śliwińskiego (przez aklamację).


Ad. pkt 4


Za przyjęciem protokołu zebrania z dnia 11 IX 2019 było 14 uczestników zebrania, przeciw 1, brak głosów wstrzymujących się.


Ad. pkt 5


Sołtys złożył ustne sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z dnia 11 IX 2019, wspominając o tym, że duża część z zadań została storpedowana przez Covid-19. Jednak środki z funduszu sołeckiego na rok 2020 nie przepadną, ponieważ niewykorzystane pieniądze mają być przeznaczone na inne cele (w tym na środki czystości w świetlicy, doposażenie jej oraz na organizację spektaklu plenerowego przez artystów z teatru Studio Buffo).


Ad. pkt 6


Zdzisław Krupa złożył ustne sprawozdanie z działalności własnej i rady sołeckiej za okres 11 IX 2019 do 8 IX 2020. Tutaj także wspomniał o ograniczeniach związanych z Covid-19 oraz o spotkaniach rady sołeckiej.


Ad. pkt. 7


Punkt ten został wykreślony z porządku zebrania.


Ad. pkt 8


Sołtys i rada sołecka zgłosili następujące przedsięwzięcia na rok 2021:


1. Zajęcia i imprezy kulturalno-integracyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, w tym:

– teatrzyki dla dzieci – 2800 zł;

– Dzień Dziecka – 5500 zł;

– mikołajki – 5000 zł;

– wyjazdy do teatru, muzeum i koncerty – 17 500 zł;

– spotkanie świąteczno-integracyjne dla mieszkańców – 3000 zł.


2. Zajęcia edukacyjne, hobbystyczne i warsztaty (dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów) – 8000 zł.


3. Zajęcia sportowe, gimnastyczne, taneczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów – 10 000 zł.


4. Prowadzenie strony internetowej – 2500 zł.


5. Zakupy związane z imprezami i zajęciami dla dzieci i młodzieży – 2500 zł.


6. Zakupy związane z wyposażeniem świetlicy – 6284,89 zł.


W wyniku dyskusji nad powyższymi propozycjami zgłoszonymi do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 został opracowany wniosek w 100% zgodny z propozycjami zgłoszonymi przez sołtysa i radę sołecką.


Wyniki głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego: za było 14 uczestników zebrania, przeciw 0 głosów, 2 osoby wstrzymały się.


Ad. pkt 9


Sołtys przedstawił propozycje wniosków do budżetu Gminy Michałowice na rok 2021, dotyczące Pęcic Małych:


Odwodnienie ulic Przepiórki, Bażantów, Kuropatwy, Słowików (i nowych ulic sąsiadujących) – projekt i realizacja.Ad. pkt 10


W sprawach wniesionych dyskutowano na następujące tematy:


Utwardzenie drogi w ulicy Kamień Polny w kierunku Parkowej wraz z poprowadzeniem mediów – sprawę tę wniosło kilkoro przyszłych mieszkańców Pęcic Małych, budujących tamże domy. Obecna wójt odpowiedziała, że prowadzone są rozmowy z właścicielami pasów po obu stronach planowanej drogi, co pozwoli i na poprowadzenie mediów, i na wykonanie nawierzchni. Wójt Małgorzata Pachecka dodała też, że w dniu zebrania jeden z właścicieli wycofał się z przygotowanej umowy na odkup gruntów, co może opóźnić realizację inwestycji.


Progi zwalniające w ulicy Kamień Polny – mieszkańcy skarżyli się na zbyt szybko jeżdżące auta, proponując wstawienie dwóch progów zwalniających (przy posesjach numer 7 i 9).


Jeden z mieszkańców zaproponował, by w roku 2021 została udrożniona ulica Jaśminowa w Pęcicach Małych. Obecnie, od kilkudziesięciu lat, fragment koło świetlicy i boiska zarastają drzewa. Wcześniej zaś rada sołecka z sołtysem zgłaszali w gminie, żeby teren ten formalnie włączyć do strefy rekreacyjnej – inaczej niż postulował wspominany mieszkaniec. Należy przypomnieć, że wniosek sołtysa i rady sołeckiej był konsultowany z mieszkańcami ulicy Jaśminowej i wszyscy optowali za tym, by ulica została nieprzejezdna we wspominanym fragmencie (nieprzelotowa).


Możliwość wprowadzenia strefy ruchu w Pęcicach Małych – obecnie strefy te obowiązują na dwóch ulicach i w kolejnym roku strefa ma objąć kolejne ulice biegnące wewnątrz miejscowości.


Mieszkańcy wspominali też o braku lub niedostatecznej liczbie tabliczek informujących kierowców o możliwości rozjechania drobnych zwierząt, takich jak wiewiórki czy jeże. Także niedostateczna liczba koszów na psie odpady jest według pęciczan dużym problemem.


Jeden z sąsiadów składu budowlanego (mieszczącego się przy ulicy Komorowskiej) skarżył się na hałas. Ponadto dopytywał, czy gmina ma możliwość zakazania takiej działalności, proponując przeniesienie składu na obrzeża Pęcic Małych. Wójt odpowiedziała, że działalność prowadzona jest zgodnie z literą prawa i że przy obecnym stanie prawnym nie ma takiej możliwości. Zgłaszający problem sąsiad zaproponował, by niezależne ograna przeprowadziły pomiar hałasu, co w dalszej kolejności miałoby ograniczyć (całkowicie lub częściowo) uciążliwość dla sąsiadów.


Brak przejścia dla pieszych w ulicy Komorowskiej przy sklepie oraz niedostateczna liczba świateł w tejże ulicy. Wójt odpowiedziała, że ulicą Komorowską zarządzają władze powiatu i że one zadecydowały, że jedne światła (przy rogu Komorowskiej i Dzikiej) wystarczą. Mieszkańcy nie byli usatysfakcjonowani z odpowiedzi, proponując, by władze gminne podjęły dalsze rozmowy z powiatowymi w wymienionej sprawie.


Uciążliwa zabawka – tyrolka – przy siatce posesji koło placu zabaw. Zgłaszany od lat problem ma zostać rozwiązany wraz z planowanym remontem placu zabaw.


Komunikacja autobusowa w Pęcicach Małych – wójt poinformowała, że w najbliższych dniach ruszą trzy inie autobusowe, podając ich trasy. Jednocześnie wkrótce zostanie oddany do użytku nowy przystanek autobusowy nieopodal sklepu Biedronka.


Oświetlenie boiska – mieszkańcy utyskiwali na to, że oświetlenie placu zabaw i boiska nie wyłącza się nawet po 22, co łączy się z nocnym hałasem. Problem ma być rozwiązany poprzez zmianę sterowania lampami.


Remont zalewu, będącego granicą Pęcic Małych i Komorowa Wsi. Wójt Małgorzata Pachecka wspomniała, że niedawno została przeprowadzona inwentaryzacja drzewostanu rosnącego po zachodniej stronie zalewu – usunięcie 2/3 z drzew ma pozwolić na udrożnienie koryta rowu, którym na czas rewitalizacji będzie płynąć Utrata. Na rok 2022 planowano zakończenie rewitalizacji zalewu – pieniądze na ten cel (ok. 5 mln zł) mają pochodzić ze środków zewnętrznych.


Rozbudowa świetlicy w Pęcicach Małych – wójt powiedziała, że przygotowano już dokumenty do podpisu i po złożeniu parafek przez przedstawiciela gminy oraz przez wykonawcę rozpoczną się prace budowlane. Planowane oddanie do użytku to koniec stycznia 2021 roku (zakończenie budowy miesiąc wcześniej).


Światłowód – postęp inwestycji, przyłączaniu posesji w Pęcicach Małych, zależny jest od operatora (Orange). Według niektórych głosów z sali Pęcice Małe są na ostatnim miejscu na gminnej mapie przyłączeń (w kilku miejscowościach internet światłowodowy Orange już działa).


Ewentualna rozbudowa strefy rekreacji w Komorowie, tuż przy granicy z Pęcicami Małymi. Według radnych i sołtysa mieszkańcy Komorowa Wsi optują za tym, by tuż obok zalewu powstało niewielkie boisko wielofunkcyjne, podobne do tego, jakie znajduje się w Pęcicach Małych.


Zebranie zakończono o godzinie 20.10.


Załącznik:

– lista obecności.


Protokołował                                                                                                                      Przewodniczący zebrania

(miejsce na podpis protokolanta)                                                                                    (miejsce na podpis sołtysa)


Aneks do protokołu zebrania wiejskiego z dnia 8 IX 2020


Ad. 10


Poruszono także temat braku latarni w ulicach Drozdów i Skowronków oraz braku nawierzchni asfaltowej na tych ulicach. Wójt Małgorzata Pachecka powiedziała, że projekt instalacji latarni na wymienionych ulicach zostanie wykonany.