Data: Środa, 30 Wrzesień 2020 Imieniny: Zofii i Hieronima

Unieważnienie przetargu na rozbudowę świetlicy

Aktualności
Specyfika wielu gminnych czy krajowych inwestycji umożliwia potencjalnemu wykonawcy (zwycięzcy przetargu) na odstąpienie od realizacji przed podpisaniem stosownych dokumentów. Co ważne, i zarazem niekorzystne dla inwestora, nie łączy się to z żadnymi karami finansowymi. Oferta zwycięzcy przetargu została wykluczona, ponieważ „zamawiający odrzuca ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3”. W uzasadnieniu napisano: „Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany był do wskazania doświadczenia zawodowego kierownika budowy, stanowiący kryterium oceny ofert. Wykonawca składając ofertę, w której wskazywał liczbę nadzorowanych inwestycji przez Kierownika budowy, jednocześnie zobowiązany był do złożenia wykazu, potwierdzającego podane nadzorowane inwestycje. Zamawiający w dokumentacji postępowania poinformował Wykonawców, że wykaz doświadczenia osoby przewidzianej do realizacji niniejszego zamówienia do pełnienia funkcji kierownika budowy stanowi integralną część oferty na podstawie, którego zostaną przyznane punkty i nie podlega on uzupełnieniu. Wykonawca nie załączył do oferty wymaganego wykazu stanowiącego załącznika nr 10 do SIWZ, tym samym złożona oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia, jak również ze względu na specyfikację istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę ww. Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 przywołanej ustawy”.

Unieważnienie oferty tańszego wykonawcy (różnica wynosiła przeszło 120 tys. zł) dla kolejnego zgłoszonego potencjalnego wykonawcy. Jednak i ta firma, będąca w świetle obowiązujących przepisów, jedyną przedstawiającą ważną ofertę, nie została wykonawcą. Jak między innymi napisano w uzasadnieniu: „Zamawiający na podstawie kryteriów podanych w SIWZ […] dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty i w dniu 30 lipca 2020 roku zaprosił Wykonawcę KARBUD Zakład Budownictwa Ogólnego Wojciech Karlicki na podpisanie umowy w terminie do 3 sierpnia br. W dniu 3 sierpnia 2020 roku Wykonawca przedłużył wskazany termin ze względu na brak możliwości otrzymania gwarancji należytego wykonania umowy. Wyznaczono nowy termin na podpisanie umowy na dzień 7 sierpnia br. Jednak Wykonawca zamiast przystąpić do zawarcia umowy, w dniu 7 sierpnia br. złożył oświadczenie o odstąpieniu od podpisania umowy”.

Perturbacje związane z wyłonieniem wykonawcy rozbudowy świetlicy oznaczają przesunięcie terminu rozpoczęcia (i oczywiście zakończenia) prac. Pocieszające jest, że władze naszej gminy przygotowały kolejny przetarg. Należy więc mieć nadzieję, że kolejny wygrany przetargu okaże się firmą rzetelną i w ostatniej chwili nie zrezygnuje z podpisania umowy. O nowym przetargu więcej wkrótce.

GAŚ, 12 VIII 2020