05.10.2021 22:15

Oficjalny protokół zebrania wiejskiego

65
Treść obejmuje protokół zebrania - już oficjalny, bo minął czas przeznaczony na ewentualne poprawki dokumentu czy na poprawki w budżecie sołeckim na rok 2022.

Protokół zebrania wiejskiego z dnia 10 IX 2021

 

Zebranie wiejskie o godzinie 18.30, w drugim terminie, otworzył Zdzisław Krupa. Sołtys sołectwa Pęcice Małe przywitał przybyłych gości oraz przedstawił poniższy porządek zebrania.

 

Porządek zebrania

 

1. Otwarcie zebrania.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Wybór sekretarza zebrania.

4. Przyjęcie protokołu zebrania z dnia 8 IX 2020.

5. Sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z dnia 8 IX 2020.

6. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres od 8 IX 2020 do 9 IX 2021.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021.

8. Propozycje do budżetu Gminy Michałowice na rok 2021.

9. Sprawy wniesione.

 

Ad. pkt 1

 

1. Zebranie otworzył sołtys Zdzisław Krupa w II terminie (brak quorum o godzinie 18.00).

 

2. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa wg listy obecności oraz Małgorzata Pachecka, Wójt Gminy Michałowice oraz Edward Kozłowski, radny.

 

 

3. Przewodniczący zebrania stwierdził ważność zebrania w II terminie, bez względu na liczbę obecnych stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

 

Sołectwo liczy 442 stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania. W zebraniu uczestniczyło 13 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, co oznacza, że nie było quorum (wymaganej liczby co najmniej 1/10 stałych mieszkańców).

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 2

 

Zatwierdzono porządek, poddając go pod głosowanie (za 12 głosów, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).

 

Ad. pkt 3

 

Na sekretarza zebrania wiejskiego wybrano Grzegorza Śliwińskiego (przez aklamację).

 

Ad. pkt 4

 

Za przyjęciem protokołu zebrania z dnia 8 IX 2020 było 9 uczestników zebrania, przeciw 1, wstrzymujących się – 2.

 

Ad. pkt 5

 

Sołtys złożył ustne sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z dnia 8 IX 2020 wspominając o tym, że część funduszy na rok 2020 jest jeszcze niewykorzystana, ale że będą wydane do końca roku.

 

Ad. pkt 6

 

Zdzisław Krupa złożył ustne sprawozdanie z działalności własnej i rady sołeckiej za okres 8 IX 2020 do 9 IX 2021 Tutaj także wspomniał o ograniczeniach związanych z Covid-19 oraz o spotkaniach rady sołeckiej. Była mowa o występie teatru Studio Buffo, o piknikach i innych wydarzeniach dla mieszkańców, o kontynuacji zajęć sportowych czy fitness (jak pilates), o planowanym kursie tańca, o teatrzykach dla dzieci oraz o tym, że w ramach pieniędzy z funduszu sołeckiego na rok 2020 mieszkańcy będą mogli zarezerwować bezpłatne bilety na spektakl muzyczny „Wieczór bałkański”. Zdzisław Krupa wspomniał też o uroczystym otwarciu świetlicy i planach, aby obiekt w kolejnych latach był jak najczęściej wykorzystywany przez mieszkańców.

 

 

Ad. pkt 7

 

Kwotę 71 830 zł i 8 gr podzielono na takie obszary, jak kultura (punkty I-VI) i sport (VII-IX):

 

I Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną, poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców sołectwa poprzez warsztaty, wyjazdy (na koncerty, do teatru etc.) i naukę tańca – 20 000 zł.

 

II Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe (m.in. pikniki, andrzejki, mikołajki, dzień dziecka etc.) – 17 000 zł.

 

III Zakupy artykułów przemysłowych przeznaczonych na organizację warsztatów, zajęć, spotkań czy szkoleń (takich jak: kredki, farby, artykuły biurowe, ręczniki papierowe, serwetki etc.) – 3500 zł.

 

IV Zakupy spożywcze stanowiące poczęstunek podczas pikników, spotkań, warsztatów, festynów, spotkań okolicznościowych i innych zajęć związanych z działalnością statutową sołectwa Pęcice Małe – 2500 zł.

 

V Zakupy biletów i wejściówek na wydarzenia związane z działalnością kulturalną w sołectwie Pęcice Małe – 11 000 zł.

 

VI Prowadzenie strony internetowej – 2500 zł.

 

VII Organizacja zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Pęcic Małych (pilates, zumba, joga, fitness etc.) – 13 000 zł.

 

VIII Zakupy artykułów przemysłowych związanych z organizacją zajęć, warsztatów i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa – 830,08 zł.

 

IX Zakupy spożywcze stanowiące poczęstunek podczas zajęć, warsztatów i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa – 1500 zł.

 

W wyniku dyskusji nad powyższymi propozycjami zgłoszonymi do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 został opracowany wniosek w 100% zgodny z propozycjami zgłoszonymi przez sołtysa i radę sołecką.

 

Wyniki głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego: za było 12 uczestników zebrania, przeciw 0 głosów, 1 osoba wstrzymała się.

 

Ad. pkt 8

 

Sołtys przedstawił propozycje wniosków do budżetu Gminy Michałowice na rok 2021, dotyczące Pęcic Małych:

 

– odwodnienie ulic Przepiórki, Bażantów, Kuropatwy, Słowików (i nowych ulic sąsiadujących, tzw. ptasich) – projekt i realizacja;

naprawa ulicy Dzikiej, niszczonej przez ciężarówki zwożące muł i piach z rewitalizowanego zalewu.

 

 

Ad. pkt 9

 

Sprawy wniesione

 

Poruszono kwestie związane z oświetleniem drogi między stacją paliw Orlen a kościołem (wg słów wójt w tym roku mają zostać zamontowane lampy).

 

Kolejna sprawa dotyczyła komunikacji zbiorowej w Pęcicach Małych i gminie (jeszcze w tym roku mają zostać oddane do użytku przystanki w ulicy Parkowej, gdzie będą zatrzymywać się autobusy jeżdżące do i z Janek; natomiast ewentualne wznowienie gminnych linii autobusowych może nastąpić w roku 2022). Linie gminne została zawieszone, ponieważ w ostatnim kwartale 2020 roku jeździły właściwie puste autobusy, co miało też związek z epidemią Covid-19.

 

Następna sprawa dotyczyła statusu ulicy Komorowskiej – jeden z głosów z sali wspomniał, że słyszał o tym, iż droga miała zmienić status na gminną z powiatowej. Wójt odpowiedziała, że obecnie starostwo nie kwapi się z przekazaniem drogi pod zarządy gminy (przy okazji wspomniano o ewentualnych progach zwalniających (wzniesień) w ulicy i przejściu dla pieszych w okolicach sklepu spożywczego).

 

Światłowód – jeden z obecnych utyskiwał na fakt, że wciąż w Pęcicach Małych nie ma szybkiego łącza; wójt odpowiedziała, że gmina nie ma wpływu na realizację zadania, ponieważ odpowiada za nie Orange.

 

Pojawiły się też pytania związane z rewitalizacją zalewu. Małgorzata Pachecka odpowiedziała, że sam zbiornik będzie odnowiony w tym roku, zaś w 2022 będą realizowane prace związane z terenami obok i wokół niego – tutaj mają być brane pod uwagę przede wszystkim głosy mieszkańców Pęcic Małych i sołectwa Komorów (Komorowa Wsi).

 

Poruszono temat remontu ulicy Skowronków – wójt poinformowała, że już trwa.

 

Ścieżki rowerowe – wójt poinformowała, że gmina otrzymała dotacje na rozbudowę infrastruktury i że będzie to około 2 mln zł.

 

Problem z nowymi ścieżkami koło świetlicy i placu zabaw – jeden z mieszkańców zaapelował, aby przywrócić stan sprzed ich wykonania, uznając je za wadliwe (podobne zdanie miał gros innych uczestników zebrania).

 

Problem z przepustowością dróg w gminie i w powiecie – wójt wspomniała, że obecnie władze powiatowe nie rozważają rozbudowy infrastruktury drogowej.

 

Tymczasowy maszt Orange – wg wójt ma stać do czasu, aż zostaną uruchomione stałe, co ma nastąpić w niedalekiej przyszłości wspólnie z jedną z ościennych gmin.

 

Był też postulat, aby informacje o przetargach, planach etc. dotyczących Pęcic Małych były umieszczane na stronie sołectwa pod specjalną zakładką.

 

Wspomniano też, że strona sołecka przeszła modernizację związaną z dostosowaniem jej do nowych przepisów prawnych i migracji danych, co wiązało się z likwidacją części starszych informacji.

 

 

Zebranie zakończono o godzinie 20.00.

 

Załącznik:

– lista obecności.

 

 

 

Protokołował                                                                                                                                                                                                    Przewodniczący zebrania

 

Grzegorz Śliwiński                                                                                                                                                                                                             Zdzisław Krupa

Autor: GAŚ
Opublikowany przez: Grzegorz Śliwiński

Zobacz także