189

Rada Sołecka

Obecna Rada Sołecka Pęcic Małych została powołana na zebraniu wiejskim, aby w swoich działaniach wspomagać sołtysa, którym jest Zdzisław Krupa (adres Pęcice Małe ul. Brzozowa 12, telefon 606 973 125).

Obecnie w składzie Rady Sołeckiej są:

  • Sławomir Gałka,
  • Anna Jachowska,
  • Bożena Osińska,
  • Patrycja Osińska,
  • Paweł Rajski,
  • Bożenna Rybkowska,
  • Grzegorz Śliwiński.

Koncepcja zebrań przewiduje spotkania przed sesjami rady Gminy Michałowice w celu zapoznania się z bieżącą problematyką gminy, jak również zapoznawanie się z bieżącymi sprawami sołectwa według potrzeb i zgłoszeń. W celu transparentności o każdym ze spotkań będzie zamieszczana stosowna informacja na stronie miejscowości. Tutaj także będą dostępne skany innych dokumentów, w tym pism wysyłanych i otrzymywanych do Urzędu Gminy.

Odpowiedź wójt na pismo dotyczące ścieżek niepodal świetlicy

Pismo do sołtysa

Pismo do sołtysa

Reguły, 30.08.2021 r.

 

Pan Zdzisław Krupa, Sołtys wsi Pęcice Małe,

 

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 sierpnia 2021 r. uprzejmie informuję, że ścieżki w zagajniku sąsiadującym ze świetlicą zostały wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dot. rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych.

 

Przedmiotowe ścieżki zostały zaprojektowane i wykonane jako alejki o funkcji spacerowej, uwzględniając istniejącą inwentaryzację zieleni oraz zachowując przepuszczalność nawierzchni. W celu zapewnienia swobodnego korzystania ze ścieżek przez rowerzystów i osoby z wózkami, zachodziłaby konieczność wykonania nawierzchni utwardzonej np. z kostki brukowej. Wykonanie nawierzchni ścieżek w takiej technologii kolidowałoby z istniejącymi drzewami, uszkadzając ich system korzeniowy.

 

Zgodnie z założeniami projektowymi wykonane ścieżki z upływem czasu zaczną przerastać trawą, która dodatkowo ustabilizuje wykonaną nawierzchnię. Proces ten można już zaobserwować. Rozwiązanie to zapewnia wnioskowany przez Pana naturalny charakter wykonanych alejek, wtapiając je w otaczające zagospodarowanie.

 

Dodatkowo informuję, że wykonana nawierzchnia ścieżek został objęta 60 miesięcznym okresem gwarancji jakości. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek i wad będziemy egzekwować od Wykonawcy przysługujące nam prawa.

 

Małgorzata Pachecka, wójt Gminy Michałowice

Gminne plany dla Pęcic Małych, notatka z dnia 16 II 2021

Gminne plany dla Pęcic Małych, notatka z dnia 16 II 2021

W poniedziałek 15 II 2021 roku sołtys i rada sołecka (wstawiła się niemal w komplecie) gościli w urzędzie naszej gminy. Zapraszająca, wójt Małgorzata Pachecka, podzieliła się planami dotyczącymi Pęcic Małych. Poza wójt obecni byli też pracownicy odpowiedzialni za stosowne referaty, dzięki czemu można było uzyskać więcej niż zdawkowe informacje.

 

Spośród kilku poruszanych tematów najwięcej czasu zajęło omówienia planowanego odwodnienia Pęcic Małych. Według otrzymanych informacji w bieżącym roku na ten cel przeznaczono 1 000 000 zł (gmina będzie starała się na część inwestycji pozyskać fundusze z zewnątrz); natomiast całkowity koszt inwestycji planowanej na lata 2020-2023 ma zostać oszacowany do połowy tego roku. Prace mają zacząć się od ulic Skowronków (i innych „ptasich”) i Parkowej, by z czasem obejmowały Dziką, Brzozową, Komorowską i Jaśminową.

 

Drugim poruszanym tematem była rozbudowa świetlicy. Obecnie wykonano 60% prac. Planowane oddanie do użytku to koniec kwietnia 2021 roku.

 

Kolejną ważną kwestią była rewitalizacja zalewu. Koniec prac ma nastąpić jeszcze w tym roku – do października. Obecnie trwają konsultacje z mieszkańcami Komorowa-Wsi i Pęcic Małych dotyczące zagospodarowania terenu wokoło zbiornika. Część z mieszkańców optuje za szkołą otwocką, czyli na zmianach jak najmniej ingerujących w przyrodę. Szkoła falenicka zaś, mająca sporą rzeszę zwolenników pośród komorowian, chce okolice zalewu zmienić w strefę rekreacji z boiskiem, miejscami do grillowania i z oświetleniem wokół całego zbiornika.

 

Temat numer cztery dotyczył inwestycji wodnych w naszej gminie. Do połowy 2021 roku ma zostać wyłoniony zwycięzca przetargu na dalszy remont sieci wodnej w naszej okolicy. W planach między innymi budowa nowej studni głębinowej w Pęcicach, modernizacja filtrów (co ma wpłynąć na mniejszą zawartość manganu i żelaza, odpowiadających za kamień osadzający się w czajnikach i na armaturze) i wymiana rur.

 

Pozostałe tematy dotyczyły tego, o czym już wcześniej debatowano na zebraniach wiejskich. I tak poruszono możliwość zmian w kursowaniu autobusów (sołtys optuje za przystaniem przy ulicy Brzozowej w Pęcicach Małych), dostępność do internetu światłowodowego (czas podłączenia zależny jest od operatora – Orange), możliwość objęcia kolejnych ulic w Pęcicach Małych strefą zamieszania (dziś obowiązuje ona na Brzozowej i Konopnickiej). Ponadto wspomniano (po raz kolejny) o formalnym włączeniu części ulicy Jaśminowej do terenu rekreacyjnego przy świetlicy. Poruszono też problem z jakością odśnieżania.

 

Spotkanie trwało około 120 minut. Pracownicy gminy zadeklarowali dalszą chęć współpracy oraz zobligowali się do informowania o postępach prac we wcześniej wymienionych inwestycjach. Zachęcili też, żeby mieszkańcy dzielili się swoimi spostrzeżeniami szczególnie dotyczącymi rewitalizacji zalewu.

 

GAŚ, 16 II 2021

 

Protokół zebrania wiejskiego z dnia 8 IX 2020

grafika przedstawiająca 2 stronę protokołu ze zebrania

Na czterech stronach

Pierwsza strona protokołu (oraz aneks) poniżej - kolejne w formacie JPG

Aneks do protokołu zebrania wiejskiego z dnia 8 IX 2020


Ad. 10

Poruszono także temat braku latarni w ulicach Drozdów i Skowronków oraz braku nawierzchni asfaltowej na tych ulicach. Wójt Małgorzata Pachecka powiedziała, że projekt instalacji latarni na wymienionych ulicach zostanie wykonany.


Protokół zebrania wiejskiego z dnia 8 IX 2020

Zebranie wiejskie o godzinie 18.00, w drugim terminie, otworzył Zdzisław Krupa. Sołtys sołectwa Pęcice Małe przywitał przybyłych gości oraz przedstawił poniższy porządek zebrania.

 

Porządek zebrania

 

1. Otwarcie zebrania.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Wybór sekretarza zebrania.

4. Przyjęcie protokołu zebrania z dnia 11 IX 2019.

5. Sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z dnia 11 IX 2019.

6. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres od 11 IX 2019 do 8 IX 2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021.

9. Propozycje do budżetu Gminy Michałowice na rok 2021.

10. Sprawy wniesione.

 

Ad. pkt 1

 

1. Zebranie otworzył sołtys Zdzisław Krupa w II terminie (brak quorum o godzinie 17.30).

 

2. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa wg listy obecności oraz:

– Małgorzata Pachecka, Wójt Gminy Michałowice;

– Jarosław Sobol, kierownik kierownik Referatu Planowania Przestrzennego (i zarazem mieszkaniec Pęcic Małych);

– Jarosław Hirny-Budka, radny;

– Edward Kozłowski, radny.

 

3. Przewodniczący zebrania stwierdził ważność zebrania w II terminie, bez względu na liczbę obecnych stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

 

Sołectwo liczy 434 stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania. W zebraniu uczestniczyło 19 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, tj. nie było quorum (wymaganej liczby co najmniej 1/10 stałych mieszkańców).

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 2

 

Zatwierdzono porządek, poddając go pod głosowanie (za 15 głosów, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się)

grafika przedstawiająca 3 stronę protokołu ze zebrania
grafika przedstawiająca 4 stronę protokołu ze zebrania
grafika przedstawiająca 5 stronę protokołu ze zebrania

Protokół zebrania rady sołeckiej z dnia 16 VI 2020 - o spotkaniu z wójt

grafika przedstawiająca 2 stronę protokołu ze zebrania

Protokół zebrania rady sołeckiej z dnia 16 VI 2020

 

Zaproszeni e od sołtysa i rady sołeckiej przyjęła wójt Małgorzata Pachecka, która przyjechała

py a razem z dwoma pracownikami gminy. Byli to kierownik Referatu Inwestycji i Remontów

Iwona Popowicz oraz kierownik Referatu Ochrony Środowiska Wojciech Grzeniewski. Ponadto obecny był radny Edward Kozłowski.

 

Podczas spotkania poruszono następujące tematy:

1. Rozbudowa świetlicy w Pęcicach Małych. Przetarg na całą inwestycję ma zostać ogłoszony w

obecnym tygodniu. Kolejny krok to wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie inwestycji.

Według szacunków linarium na placu zabaw ma być zamontowane w sierpniu br., do tego

czasu zaś mają zostać przeniesione pozostałe obiekty (zgodnie z nowym planem

zagospodarowania). Rozbudowa budynku świetlicy ma zostać zakończona do grudnia 2020 roku.

 

2. Odwodnienie Pęcic Małych. Na pytanie sołtysa wójt odpowiedziała, że w obecnym roku

będzie gotowy projekt obejmujący między innymi zbiornik na rogu ulic Komorowskiej i

Dzikiej.

 

3. Rewitalizacja zalewu znajdującego się między Pęcicami Małymi a Komorowem. W bieżącym roku zostaną rozpoczęte prace modernizacyjne, polegające na udrożnieniu rowu

znajdującego się za komorowską stroną zalewu (tamtędy na czas głównych prac będzie płynąć

Utrata). W 2021 roku inwestycja, czyli wyczyszczenie zbiornika i umocnienie brzegów, będzie

kontynuowana. Należy dodać, że przeszło czwarta część jej kosztów będzie pokryta z funduszy

zewnętrznych (dotacje wynoszą ok. 520 tys. zł).

 

4. Komunikacja autobusowa dla mieszkańców Pęcic Małych. Obecnie jest kilka wariantów.

Najbardziej prawdopodobnym jest uruchomienie przez Gminę Michałowice we wrześniu 2020

roku nowej linii (być może pasażerowie będą wożeni niewielkimi autobusami elektrycznymi),

ery której trasa obejmowała by Sokołów, Suchy Las, Pęcice Małe, Komorów i Pruszków (ostatni

przystanek mieściłby się przy stacji PKP).

 

5. Inne sprawy. Rozmawiano między innymi o rewitalizacji Alei Starych Lip w Komorowie,

niebezpieczeństwie, jakim są stare i uszkodzone drzewa w Alei Marii Dąbrowskiej w

Komorowie, możliwym zagospodarowaniu łąki (należącej do SGGW), ewentualnej budowie

Lidla w Komorowie (dziś jeszcze nie ma wiążących informacji, co z inwestycją),

w bezpieczeństwie na placu i zabaw i boisku w Pęcicach Małych (w przyszłości monitoring

obejmujący teren) czy planach zagospodarowania ulicy Leśnej (w stronę lasu).

Zebranie zakończono po 90 minutach.

 

 

Odpowiedź wójt datowana na 17 II 2020, dotycząca funkcjonalności świetlicy

grafika przedstawiająca

W odpowiedzi na mail z dnia 10 stycznia 2020 r. (data wpływu 13 stycznia 2020 r.), uprzejmie informuję, funkcje oraz wielkość pomieszczeń w projekcie rozbudowy i przebudowy świetlicy przyjęto na podstawie przedstawionej m.in. Panu w dniach 13-14 listopada 2019 r. koncepcji rozwiązań projektowych, którą Pan pozytywnie zaakceptował.

 

Sprawę prowadzi Urszula Kowalewska (Referat Inwestycji i Remontów, tel.: 22 350 91 91, wew. 330)

 

Odnosząc się do zmiany ogrzewania budynku z elektrycznego na gazowe informuję, że z uwagi na koszty eksploatacji Zamawiający zdecydował – po rozpoznaniu możliwości podłączenia projektowanego budynku do sieci gazowej – o zmianie sposobu ogrzewania. Powierzchnia świetlicy po rozbudowie będzie dwukrotnie większa od powierzchni obecnego budynku, co spowoduje wzrost zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. Na etapie prac projektowych obiektu przeprowadzono analizę, mającą na celu dobór najbardziej korzystnego ogrzewania obiektu ustalono, że ogrzewanie gazowe budynku jest bardziej ekonomiczne niż elektryczne.

Załączona do ww. maila kopia notatki sporządzona w dniu 6 listopada 2019 r. stanowi zapis ogólnego przebiegu spotkania Wykonawcy Projektanta rozbudowy świetlicy w Pęcicach Małych z użytkownikami obiektu. W trakcie tego spotkania odbyła się konsultacja obu stron: Wykonawcy–Projektanta z użytkownikami obiektu, nie były podejmowane natomiast żadne wiążące decyzje dotyczące projektowanej rozbudowy świetlicy w Pęcicach Małych.

 

Wojciech Sierak, zastępca wójt

Pismo z dnia 19 I 2020

Pismo z dnia 19 I 2020

do wójt oraz odpowiedź

Pismo rady sołeckiej z dnia 16 XI 2019

Pismo rady sołeckiej z dnia 16 XI 2019

do wójt oraz odpowiedź

Podobne tematy: Pęcice Małe

Pismo z dnia 6 IX 2019

Pismo z dnia 6 IX 2019

do wójt

Pismo z dnia 19 VIII 2019

Pismo z dnia 19 VIII 2019

do wójt

Pismo z dnia 5 VIII 2019

Pismo z dnia 5 VIII 2019

do wójt

Protokół zebrania rady sołeckiej z dnia 26 VII 2019

Protokół zebrania rady sołeckiej z dnia 26 VII 2019

Protokół zebrania rady sołeckiej z dnia 18 VI 2019

Protokół zebrania rady sołeckiej z dnia 18 VI 2019

Protokół zebrania rady sołeckiej z dnia 21 V 2019

Protokół zebrania rady sołeckiej z dnia 21 V 2019

Pisma z dnia 7 V 2019

Pisma z dnia 7 V 2019

do wójt oraz odpowiedź