Rada Sołecka

Obecna Rada Sołecka Pęcic Małych została powołana na zebraniu wiejskim, aby w swoich działaniach wspomagać sołtysa, którym jest Zdzisław Krupa (adres Pęcice Małe ul. Brzozowa 12, telefon 606 973 125).

Obecnie w składzie Rady Sołeckiej są:

  • Sławomir Gałka,
  • Anna Jachowska,
  • Bożena Osińska,
  • Patrycja Osińska,
  • Paweł Rajski,
  • Bożenna Rybkowska,
  • Grzegorz Śliwiński.

Koncepcja zebrań przewiduje spotkania przed sesjami rady Gminy Michałowice w celu zapoznania się z bieżącą problematyką gminy, jak również zapoznawanie się z bieżącymi sprawami sołectwa według potrzeb i zgłoszeń. W celu transparentności o każdym ze spotkań będzie zamieszczana stosowna informacja na stronie miejscowości. Tutaj także będą dostępne skany innych dokumentów, w tym pism wysyłanych i otrzymywanych do Urzędu Gminy.

Protokół zebrania wiejskiego z dnia 8 IX 2020

grafika przedstawiająca 2 stronę protokołu ze zebrania

Na czterech stronach

Pierwsza strona protokołu (oraz aneks) poniżej - kolejne w formacie JPG

Aneks do protokołu zebrania wiejskiego z dnia 8 IX 2020


Ad. 10

Poruszono także temat braku latarni w ulicach Drozdów i Skowronków oraz braku nawierzchni asfaltowej na tych ulicach. Wójt Małgorzata Pachecka powiedziała, że projekt instalacji latarni na wymienionych ulicach zostanie wykonany.


Protokół zebrania wiejskiego z dnia 8 IX 2020

Zebranie wiejskie o godzinie 18.00, w drugim terminie, otworzył Zdzisław Krupa. Sołtys sołectwa Pęcice Małe przywitał przybyłych gości oraz przedstawił poniższy porządek zebrania.

 

Porządek zebrania

 

1. Otwarcie zebrania.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Wybór sekretarza zebrania.

4. Przyjęcie protokołu zebrania z dnia 11 IX 2019.

5. Sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z dnia 11 IX 2019.

6. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres od 11 IX 2019 do 8 IX 2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021.

9. Propozycje do budżetu Gminy Michałowice na rok 2021.

10. Sprawy wniesione.

 

Ad. pkt 1

 

1. Zebranie otworzył sołtys Zdzisław Krupa w II terminie (brak quorum o godzinie 17.30).

 

2. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa wg listy obecności oraz:

– Małgorzata Pachecka, Wójt Gminy Michałowice;

– Jarosław Sobol, kierownik kierownik Referatu Planowania Przestrzennego (i zarazem mieszkaniec Pęcic Małych);

– Jarosław Hirny-Budka, radny;

– Edward Kozłowski, radny.

 

3. Przewodniczący zebrania stwierdził ważność zebrania w II terminie, bez względu na liczbę obecnych stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

 

Sołectwo liczy 434 stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania. W zebraniu uczestniczyło 19 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, tj. nie było quorum (wymaganej liczby co najmniej 1/10 stałych mieszkańców).

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 2

 

Zatwierdzono porządek, poddając go pod głosowanie (za 15 głosów, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się)

grafika przedstawiająca 3 stronę protokołu ze zebrania
grafika przedstawiająca 4 stronę protokołu ze zebrania
grafika przedstawiająca 5 stronę protokołu ze zebrania

Protokół zebrania rady sołeckiej z dnia 16 VI 2020

grafika przedstawiająca 2 stronę protokołu ze zebrania

O spotkaniu z wójt

Odpowiedź Wójta

grafika przedstawiająca

datowana na 17 II 2020, dotycząca funkcjonalności świetlicy