817

Rada Sołecka

Obecna Rada Sołecka Pęcic Małych została powołana na zebraniu wiejskim, aby w swoich działaniach wspomagać sołtysa, którym jest Zdzisław Krupa (adres Pęcice Małe ul. Brzozowa 12, telefon 606 973 125).

Obecnie w składzie Rady Sołeckiej są:

  • Sławomir Gałka,
  • Anna Jachowska,
  • Bożena Osińska,
  • Patrycja Osińska,
  • Paweł Rajski,
  • Bożenna Rybkowska,
  • Grzegorz Śliwiński.

Koncepcja zebrań przewiduje spotkania przed sesjami rady Gminy Michałowice w celu zapoznania się z bieżącą problematyką gminy, jak również zapoznawanie się z bieżącymi sprawami sołectwa według potrzeb i zgłoszeń. W celu transparentności o każdym ze spotkań będzie zamieszczana stosowna informacja na stronie miejscowości. Tutaj także będą dostępne skany innych dokumentów, w tym pism wysyłanych i otrzymywanych do Urzędu Gminy.

Pismo sołtysa i odpowiedź z gminy dotyczące odwodnienia

Pismo do gminy - strona pierwsza

Pismo do wójt

 

                                                                                                                                                           Pęcice Małe, 8 XI 2022

Pani Małgorzata Pachecka, Wójt Gminy Michałowice

 

Szanowna Pani Wójt,

w nawiązaniu do spotkania, które odbyło się w dniu 07.11.2022 r. w sprawie projektu przebudowy ulic Przepiórki oraz Kuropatwy w Pęcicach Małych, zwracam się do Pani o uwzględnienie oczekiwań mieszkańców sołectwa w poniżej wymienionych kwestiach:

 

1. Postulujemy zastosowane rur perforowanych zamiast pełnych do wykonania odwodnienia, ponieważ zależy nam nie tylko na odwodnieniu ulic poprzez studzienki, ale przede wszystkim stworzeniu możliwości równoczesnego odsączania wody z gruntów przyległych, co jest naszą zasadniczą bolączką od lat. Takie rozwiązanie pozwoli na odwodnienie posesji często podtapianych, ponieważ od samego początku ta potrzebna i kosztowna inwestycja pod nazwą „Odwodnienie Pęcic Małych” była i jest przez nas rozumiana jako kompleksowe odwodnienie zarówno dróg, jak i przyległych działek coraz bardziej urbanizowanego terenu. Ponadto, uzyskany byłby również efekt odbioru wód spod jezdni, co ma znaczenie dla kondycji całej drogowej infrastruktury. Pożądane przez nas rozwiązanie jest sprawdzone, stosowane i efektywne, a podczas spotkania nie padło żadne stwierdzenie o istnieniu przeszkód natury technicznej do jego zastosowania u nas. Jest to dla nas kwestia niezwykle ważna i byłoby niezrozumiałym pominięcie jej przy tak dużej inwestycji. Uważamy, że na obecnym etapie proponowana zamiana jest najzupełniej możliwa do uwzględnienia przez projektanta, bez większych trudności.

 

2. Prosimy o dokładną weryfikację poziomu przyszłej nawierzchni, aby była obliczona — 5 cm od poziomu najniżej położonych wjazdów, a nie uśredniana do posesji, których właściciele niezgodnie z wytycznymi zawartymi w pozwoleniach na budowę podnieśli grunt swoich działek.

 

3. Prosimy o zachowanie dotychczasowych lampionów oświetleniowych zamiast proponowanych nowoczesnych latarni o wysokości 6 metrów. Istniejące oświetlenie zostało wybrane i sfinansowane w przeszłości przez samych mieszkańców, którzy właśnie takiego kameralnego oświetlenia chcieli i w ten sposób nadali temu obszarowi również oryginalny charakter. Przy całym zrozumieniu dla przepisów,

oczekujemy rozwiązań jak w przypadku oświetlenia np. Al. Samorządu terytorialnego lub ulicy Dębowej w Granicy niż hal w Sokołowie.

4. Jakkolwiek temat ten nie został poruszony podczas spotkania, to mamy również nadzieję na wykonanie kanału technicznego wraz wpustami dla przyszłej sieci światłowodowej, gdyż na chwilę obecną te ulice nie są nawet brane pod uwagę do podłączenia przez operatorów właśnie z powodu ograniczeń technicznych.

Liczymy na Pani zrozumienie i pomyślną kontynuację konstruktywnego spotkania, również w celu doprecyzowania ostatecznych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa ruchu, na co brakło nam nieco czasu.

 

Do wiadomości:

Pani Beata Rycerska – Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice

Pan Edward Kozłowski – Radny Gminy Michałowice

 

                                                                                                                  Z poważaniem, Zdzisław Krupa, sołtys Pęcic Małych

 

 

Odpowiedź z gminy

 

                                                                                                                                                              Reguły, 13 XII 2022

Pan Zdzisław Krupa, sołtys Pęcic Małych

 

Odpowiadając na Pana pismo uprzejmie informuje, że zgłoszone uwagi do projektu przebudowy ulic Przepiórki oraz Kuropatwy zostały przeanalizowane pod katem możliwości i zasadności ich wykonania i tak:

 

Ad. I. Projektowana sieć kanalizacji deszczowej została posadowiona na głębokościach poniżej poziomu istniejącego terenu:

3,17+1,35 m w ul. Przepiórki – odcinek od Skowronków do Kuropatwy, 3,47+2,93 m w ul. Przepiórki – odcinek od Kuropatwy do Parkowej,

3,47+2,77 m w ul. Kuropatwy.

 

Poziom zwierciadła wód gruntowych ustalony na podstawie badań wykonanych w dniu

12.10.2020 r. waha się w granicach od 0,38 do 0,78m poniżej poziomu terenu. Badania podłoża gruntowego wykazały występowanie gruntów zarówno przepuszczalnych jak i nieprzepuszczalnych.

 

Biorąc pod uwagę znaczną głębokość posadowienia sieci i występujące w podłożu grunty oraz stosunkowo wysoki poziom wód gruntowych zastosowanie rur perforowanych na sieci kanalizacji deszczowej w dłuższej perspektywie czasu doprowadzi do trwałych i nieodwracalnych zmian stosunków gruntowo-wodnych. Zwierciadło wód gruntowych ulegnie znacznemu obniżeniu – lokalnie nawet o ok. 3,00 m. Ze względu na występujące w podłożu warstwy gruntów wodoprzepuszczalnych zasięg leja depresji obejmie znaczny obszar i wraz z biegiem czasu będzie się powiększał. Docelowo może osiągnąć odległość znacznie przekraczającą sto metrów. Skutkiem tego będzie osuszenie terenu co wpłynie bardzo negatywnie na zasoby wód gruntowych i środowisko, a przede wszystkim na roślinność. Powyższe zmiany będą skutkowały zwiększeniem zużycia wody do podlewania ogrodów przez mieszkańców.

 

Ponadto zastosowanie rur perforowanych wymusiłoby wprowadzenie istotnych zmian projektowych polegających na zwiększeniu średnic rurociągów i powiększeniu retencji (projekt uwzględnia jedynie dopływ wód opadowych z terenu pasa drogowego). Konieczne byłoby uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na drenowanie terenu o znacznym zasięgu leja depresji, co może być trudne do przeprowadzenia ze względu na znaczną liczbę stron postępowania.

 

Projekt kanalizacji deszczowej został przyjęty stosownym zgłoszeniem w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. Zgodnie z rozwiązaniami projektowymi w śladzie istniejącego drenażu w ulicy Przepiórki powstanie kanał deszczowy. Natomiast nieruchomości do niego podłączone zostaną przełączone do nowego kanału (bez podłączania nowych nieruchomości). W celu zachowania funkcji częściowego odbioru wód przypowierzchniowych powstaną dodatkowe płytkie drenaże odwadniające warstwy konstrukcji nawierzchni, tak jak zostało to ma miejsce w sąsiedniej ulicy Skowronków. Płytki drenaż nie zwiększy w sposób istotny dopływu wód do systemu kanalizacji deszczowej, a jego zasięg będzie bardzo ograniczony, co z kolei nie wpłynie w sposób istotny na zasoby wód gruntowych.

 

Ad. 2. Poziom jezdni został zaprojektowany jak najniżej biorąc pod uwagę teren istniejący i zjazdy, z których pochylenia nie powinny przekraczać 5%. Dowiązano się do rzędnych w bramach, natomiast Gmina nie jest organem kontrolnym w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy podnieśli teren działek niezgodnie z pozwoleniami na budowę i na etapie wykonywania projektu nie będzie to weryfikowane.

 

Ad. 3. Zgodnie z ustaleniami ze spotkania, istniejące latarnie zostaną zastąpione stupami oświetleniowymi w technologii LED o wysokości ok. 5 m.

 

Ad. 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w drogach wewnętrznych nie ma konieczności budowy kanału technologicznego dlatego nie będzie on projektowany.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Artur Rychlewski (Referat Gospodarki Komunalnej)

Podpisała: Małgorzata Pechecka

 

Pismo - strona druga
Odpowiedź - strona pierwsza
Odpowiedź - strona druga

Oficjalny protokół zebrania wiejskiego z dnia 9 IX 2022

na grafice napis Oficjalny protokół zebrania wiejskiego

Zebranie wiejskie o godzinie 18.30, w drugim terminie, otworzył Zdzisław Krupa. Sołtys sołectwa Pęcice Małe przywitał przybyłych gości oraz przedstawił poniższy porządek zebrania.

 

Porządek zebrania

 

1. Otwarcie zebrania.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Wybór sekretarza zebrania.

4. Przyjęcie protokołu zebrania z dnia 10 IX 2021.

5. Sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z dnia 10 IX 2021.

6. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres od 11 IX 2021 do 9 IX 2022.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023.

8. Propozycje do budżetu Gminy Michałowice na rok 2023.

9. Sprawy wniesione.

 

Ad. pkt 1

 

1. Zebranie otworzył sołtys Zdzisław Krupa w II terminie (brak quorum o godzinie 18.00).

 

2. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa wg listy obecności oraz wójt Małgorzata Pachecka, dzielnicowy Mirosław Kotowski, sekretarz gminy Wojciech Grzeniewski, przewodnicząca rady gminy Beata Rycerska i radny Maciej Polarczyk.

 

 

3. Przewodniczący zebrania stwierdził ważność zebrania w II terminie, bez względu na liczbę obecnych stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

 

Sołectwo liczy 454 stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania. W zebraniu uczestniczyło 22 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, co oznacza, że nie było quorum (wymaganej liczby co najmniej 1/10 stałych mieszkańców).

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 2

 

Zatwierdzono porządek, poddając go pod głosowanie (za 22 głosy, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).

 

Ad. pkt 3

 

Na sekretarza zebrania wiejskiego wybrano Grzegorza Śliwińskiego (przez aklamację).

 

Ad. pkt 4

 

Za przyjęciem protokołu zebrania z dnia 10 IX 2021 było 21 uczestników zebrania, przeciw 0, wstrzymujących się – 1.

 

Ad. pkt 5

 

Sołtys złożył ustne sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z dnia 10 IX 2021 wspominając o tym, że część funduszy na rok 2022 jest jeszcze niewykorzystana, ale że będą wydane do końca roku.

 

Ad. pkt 6

 

Zdzisław Krupa złożył ustne sprawozdanie z działalności własnej i rady sołeckiej za okres 11 IX 2021 do 9 IX 2022. Tutaj także wspomniał o spotkaniach rady sołeckiej. Była mowa o biletach doi teatru czy do Zespołu Pieśni i Tańca ,,Mazowsze” – zapisy na bilety jeszcze się nie rozpoczęły (w dniu zebrania), natomiast oba wydarzenia będą mieć miejsce jeszcze w bieżącym roku. Ponadto sołtys wspomniał o planowanym na 17 IX 2022 pikniku ,,Pożegnanie lata” organizowanym wspólnie z sołectwem Pęcice oraz poinformował zebranych o tym, na jakie cele zostały przeznaczone pieniądze z funduszu sołeckiego na rok 2022.

 

Ad. pkt 7

 

Kwotę 86 151 zł i 2 gr podzielono na takie obszary, jak kultura (punkty I-VI) i sport (VII-IX):

 

I Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną, poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców sołectwa poprzez warsztaty, wyjazdy (na koncerty, do teatru etc.) i naukę tańca – 24 200 zł.

 

II Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe (m.in. pikniki, andrzejki, mikołajki, dzień dziecka etc.) – 20 500 zł.

 

III Zakupy artykułów przemysłowych przeznaczonych na organizację warsztatów, zajęć, spotkań czy szkoleń (takich jak: kredki, farby, artykuły biurowe, ręczniki papierowe, serwetki etc.) – 4000 zł.

 

IV Zakupy spożywcze stanowiące poczęstunek podczas pikników, spotkań, warsztatów, festynów, spotkań okolicznościowych i innych zajęć związanych z działalnością statutową sołectwa Pęcice Małe – 3000 zł.

 

V Zakupy biletów i wejściówek na wydarzenia związane z działalnością kulturalną w sołectwie Pęcice Małe – 13 500 zł.

 

VI Prowadzenie strony internetowej – 2750 zł.

 

VII Organizacja zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Pęcic Małych (pilates, zumba, joga, fitness etc.) – 15 730 zł.

 

VIII Zakupy artykułów przemysłowych związanych z organizacją zajęć, warsztatów i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa – 656,02 zł.

 

IX Zakupy spożywcze stanowiące poczęstunek podczas zajęć, warsztatów i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa – 1815 zł.

 

W wyniku dyskusji nad powyższymi propozycjami zgłoszonymi do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 został opracowany wniosek w 100% zgodny z propozycjami zgłoszonymi przez sołtysa i radę sołecką.

 

Wyniki głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego: za było 22 uczestników zebrania, przeciw 0 głosów, nie było głosów wstrzymujących się.

 

Ad. pkt 8

 

Sołtys przedstawił propozycje wniosków do budżetu Gminy Michałowice na rok 2023, dotyczące Pęcic Małych:

 

– naprawa fragmentu rowu odwadniającego przy ulicy Leśnej (przy ul. ks. Woźniaka); rów został uszkodzony przez jednego z prywatnych inwestorów, co zaburzyło spływ wody – teraz zanieczyszczenia z drogi wpływają do stawu na jednej z posesji;

– sprawa z liniami energetycznymi; mieszkańcy zaproponowali, aby w gminnym budżecie przeznaczyć pieniądze na projekty i późniejszą zmianę sieci energetycznej nadziemnej na podziemną;

– dalsze prace związane z odwodnieniem Pęcic Małych;

– projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w ulicy Słowików (do Parkowej).

 

 

Ad. pkt 9

 

Sprawy wniesione

 

Poruszono kwestie związane z częstymi brakami w dostawach prądu – wójt poinformowała, że prowadzone są rozmowy z PGE i że w najbliższych latach powinna sukcesywnie być przeprowadzana w Gminie Michałowice zmiana infrastruktury; wspomniano też o stratach kilkorga mieszkańców Pęcic Małych, które związane były ze zwarciem na liniach telefonicznej i energetycznej. Wójt zaproponowała, że pomoże zorganizować spotkanie mieszkańców z włodarzami z pruszkowskiego PGE.

 

 

Następna sprawa dotyczyła statusu ulicy Parkowej między kościołem a stacją paliw. Mieszkańcy zgłosili problem z nadmiernym rozrostem drzew i krzewów w pasie drogowym.

 

 

Pojawiły się też pytania związane z rewitalizacją zalewu. Małgorzata Pachecka odpowiedziała, że obecnie jest niski poziom wody, co wynika z budową odwodnienia w ulicy Dzikiej; kiedy zostaną zakończone prace, wody w zbiorniku ma być więcej.

 

Poruszono temat remontu ulicy Skowronków od Kamienia Polnego do Zielonej Polany – wójt poinformowała, że jeszcze w tym roku ma zostać przeprowadzony wspominany remont. Wójt wspomniała też o dwuletnim planie związanym z remontami ulic Drozdów i Dzikiej.

 

Problem z nowymi ścieżkami koło świetlicy i placu zabaw – wójt poinformowała, że zostanie zrobione nowe ścieżki – węższe; ponadto teren na świetlicą ma być zrewitalizowany.

 

Problem z „Paszkowianką” – wójt wspomniała o niespójnych koncepcjach i o tym, że obecnie nie wiadomo, jak będzie przebiegać planowana droga i czy będzie to trasa typu 1+1 czy 2+2.

 

Obecny na zebraniu dzielnicowy wspomniał o dużej liczbie rozbojów i kradzieży na terenie naszej gminy. Mieszkańcy nie tylko słuchali z zainteresowaniem, ale też zaproponowali, żeby powrócić z inicjatywą ,,Dom chroniony przez sąsiada”.

 

Problem z koszami na osie odchody – skarżono się, że w okolicach koszy śmierdzi i że same kosze opróżniane są zbyt rzadko.

 

Mieszkańcy pytali o planach zagospodarowania terenu w Pęcicach Agricoli. Wójt wspomniała, że nie ma obecnie zagrożenia, aby wskutek nadmiernej ekspansji osiedli zostały zniszczone cenne przyrodniczo trzcinowiska.

 

Odwodnienie – wójt wspomniała, że na odwodnienie ulicy Skowronków zabezpieczono 1,5 mln zł i że jeszcze w tym roku mają zostać rozpoczęte prace (planowana rura o średnicy 800 mm).

 

Co z terenami SGGW? Mieszkańcy pytali, czy jest zagrożenie, że cenne przyrodniczo pola i łąki zostaną w przyszłości zniszczone. Wójt powiedziała, że nie powinno do tego dość, choć nie wyklucza rewitalizacji niektórych terenów. Także wójt mówiła, że w ulicy Kasztanowej nie powstaną w najbliższym czasie osiedla.

 

Kolejną wniesioną sprawą była kwestia magazynów w Sokołowe i w Suchym Lesie. Mieszkańcy utyskiwali zarówno na natężenie ruchu, jak i na chaos planistyczny. Wójt powiedziała, że wkrótce nie będą już powstawać nowe hale, że nie będą wydawane nowe pozwolenia na budowę. Dodała też, że nie oznacza to, że nie powstaną nowe obiekty, ponieważ zezwolenia wydane były wcześniej.

 

Co z miejscowym planem zabudowy. Wójt wspomniała, że koncepcja zostanie opracowana, ale dopiero wtedy, gdy zaprzestanie się budowy magazynów. Argumentowała to tym, że przy braku ogólnego planu zabudowy władze gminy mogą wymuszać na inwestorach budowę infrastruktury drogowej, wodnej czy energetycznej na własny koszt, odciążając tym samym gminny budżet.

 

Sołtys zgłosił też wniosek o sprawdzenie drzew w Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie; wg jego słów kilka ze starych lip jest na tyle zniszczonych, że przy większej wichurze mogą się zwalić na drogę, chodnik czy prywatne posesje.

 

Jeden z mieszkańców pytał też, co z ewentualną rozbudową cmentarzy w naszej Gminie. Wójt powiedziała, że planowana jest rozbudowa cmentarza w Michałowicach. Także cmentarz w Pęcicach ma się powiększyć, ale nie aż tak bardzo jest nekropolia w Michałowicach.

 

Zebranie zakończono o godzinie 20.50.

 

Załącznik:

– lista obecności.

 

Protokołował: Grzegorz A. Śliwiński                                                         Przewodniczący zebrania: Zdzisław Krupa, sołtys

Drugie pismo sołtysa do wótj w sprawie ścieżek koło świetlicy

Na skanie to samo co w treści pisma

Małgorzata Pachecka, Wójt Gminy Michałowice

 

Szanowna Pani Wójt,

 

w odpowiedzi na Pani wyjaśnienie w kwestii dotyczącej wadliwego wykonania ścieżek w zagajniku przy świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych, informuję, że przedstawione argumenty nie są dla nas satysfakcjonujące. W naszej ocenie ścieżki nie spełniają pożądanej przez nas funkcjonalności, co nie pozwala na swobodne przemieszczanie się osobom na wózkach czy matkom z dziećmi, ponieważ nawierzchnia jest niestabilna i usuwa się pod nogami. Nie jest naszą rolą dyskutowanie o dokumentacji, która w świetle uzyskanego rezultatu najwyraźniej się nie sprawdziła i powinna zostać przygotowana inaczej.

 

Nie jest również prawdą, że ścieżki musiałyby być wykonane z kostki brukowej, ponieważ współczesne technologie pozwalają na wykonanie nawierzchni ekologicznej, twardej i przepuszczającej wodę, tak jak np. w parku w Młochowie w sąsiedniej gminie Nadarzyn. Tamtejsze ścieżki zostały zrealizowane przy akceptacji konserwatora zabytków i można w łatwy sposób ustalić technologię ich wykonania. Wobec powyższego, nie akceptowalnym jest pomysł oczekiwania na zadarnienie naszych alejek, jako przedziwnej metody na ustabilizowanie nawierzchni, która miałby nastąpić w bliżej nieokreślonej przyszłości. Nie o takie ścieżki wnioskowaliśmy i dlatego ponownie zwracam się o podjęcie działań w kierunku zrealizowania naszych oczekiwań.

 

Z poważaniem

 

Zdzisław Krupa, sołtys

Odpowiedź wójt na pismo dotyczące ścieżek niepodal świetlicy

Pismo do sołtysa

Pismo do sołtysa

Reguły, 30.08.2021 r.

 

Pan Zdzisław Krupa, Sołtys wsi Pęcice Małe,

 

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 sierpnia 2021 r. uprzejmie informuję, że ścieżki w zagajniku sąsiadującym ze świetlicą zostały wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dot. rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych.

 

Przedmiotowe ścieżki zostały zaprojektowane i wykonane jako alejki o funkcji spacerowej, uwzględniając istniejącą inwentaryzację zieleni oraz zachowując przepuszczalność nawierzchni. W celu zapewnienia swobodnego korzystania ze ścieżek przez rowerzystów i osoby z wózkami, zachodziłaby konieczność wykonania nawierzchni utwardzonej np. z kostki brukowej. Wykonanie nawierzchni ścieżek w takiej technologii kolidowałoby z istniejącymi drzewami, uszkadzając ich system korzeniowy.

 

Zgodnie z założeniami projektowymi wykonane ścieżki z upływem czasu zaczną przerastać trawą, która dodatkowo ustabilizuje wykonaną nawierzchnię. Proces ten można już zaobserwować. Rozwiązanie to zapewnia wnioskowany przez Pana naturalny charakter wykonanych alejek, wtapiając je w otaczające zagospodarowanie.

 

Dodatkowo informuję, że wykonana nawierzchnia ścieżek został objęta 60 miesięcznym okresem gwarancji jakości. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek i wad będziemy egzekwować od Wykonawcy przysługujące nam prawa.

 

Małgorzata Pachecka, wójt Gminy Michałowice

Gminne plany dla Pęcic Małych, notatka z dnia 16 II 2021

Gminne plany dla Pęcic Małych, notatka z dnia 16 II 2021

W poniedziałek 15 II 2021 roku sołtys i rada sołecka (wstawiła się niemal w komplecie) gościli w urzędzie naszej gminy. Zapraszająca, wójt Małgorzata Pachecka, podzieliła się planami dotyczącymi Pęcic Małych. Poza wójt obecni byli też pracownicy odpowiedzialni za stosowne referaty, dzięki czemu można było uzyskać więcej niż zdawkowe informacje.

 

Spośród kilku poruszanych tematów najwięcej czasu zajęło omówienia planowanego odwodnienia Pęcic Małych. Według otrzymanych informacji w bieżącym roku na ten cel przeznaczono 1 000 000 zł (gmina będzie starała się na część inwestycji pozyskać fundusze z zewnątrz); natomiast całkowity koszt inwestycji planowanej na lata 2020-2023 ma zostać oszacowany do połowy tego roku. Prace mają zacząć się od ulic Skowronków (i innych „ptasich”) i Parkowej, by z czasem obejmowały Dziką, Brzozową, Komorowską i Jaśminową.

 

Drugim poruszanym tematem była rozbudowa świetlicy. Obecnie wykonano 60% prac. Planowane oddanie do użytku to koniec kwietnia 2021 roku.

 

Kolejną ważną kwestią była rewitalizacja zalewu. Koniec prac ma nastąpić jeszcze w tym roku – do października. Obecnie trwają konsultacje z mieszkańcami Komorowa-Wsi i Pęcic Małych dotyczące zagospodarowania terenu wokoło zbiornika. Część z mieszkańców optuje za szkołą otwocką, czyli na zmianach jak najmniej ingerujących w przyrodę. Szkoła falenicka zaś, mająca sporą rzeszę zwolenników pośród komorowian, chce okolice zalewu zmienić w strefę rekreacji z boiskiem, miejscami do grillowania i z oświetleniem wokół całego zbiornika.

 

Temat numer cztery dotyczył inwestycji wodnych w naszej gminie. Do połowy 2021 roku ma zostać wyłoniony zwycięzca przetargu na dalszy remont sieci wodnej w naszej okolicy. W planach między innymi budowa nowej studni głębinowej w Pęcicach, modernizacja filtrów (co ma wpłynąć na mniejszą zawartość manganu i żelaza, odpowiadających za kamień osadzający się w czajnikach i na armaturze) i wymiana rur.

 

Pozostałe tematy dotyczyły tego, o czym już wcześniej debatowano na zebraniach wiejskich. I tak poruszono możliwość zmian w kursowaniu autobusów (sołtys optuje za przystaniem przy ulicy Brzozowej w Pęcicach Małych), dostępność do internetu światłowodowego (czas podłączenia zależny jest od operatora – Orange), możliwość objęcia kolejnych ulic w Pęcicach Małych strefą zamieszania (dziś obowiązuje ona na Brzozowej i Konopnickiej). Ponadto wspomniano (po raz kolejny) o formalnym włączeniu części ulicy Jaśminowej do terenu rekreacyjnego przy świetlicy. Poruszono też problem z jakością odśnieżania.

 

Spotkanie trwało około 120 minut. Pracownicy gminy zadeklarowali dalszą chęć współpracy oraz zobligowali się do informowania o postępach prac we wcześniej wymienionych inwestycjach. Zachęcili też, żeby mieszkańcy dzielili się swoimi spostrzeżeniami szczególnie dotyczącymi rewitalizacji zalewu.

 

GAŚ, 16 II 2021

 

Protokół zebrania wiejskiego z dnia 8 IX 2020

grafika przedstawiająca 2 stronę protokołu ze zebrania

Na czterech stronach

Pierwsza strona protokołu (oraz aneks) poniżej - kolejne w formacie JPG

Aneks do protokołu zebrania wiejskiego z dnia 8 IX 2020


Ad. 10

Poruszono także temat braku latarni w ulicach Drozdów i Skowronków oraz braku nawierzchni asfaltowej na tych ulicach. Wójt Małgorzata Pachecka powiedziała, że projekt instalacji latarni na wymienionych ulicach zostanie wykonany.


Protokół zebrania wiejskiego z dnia 8 IX 2020

Zebranie wiejskie o godzinie 18.00, w drugim terminie, otworzył Zdzisław Krupa. Sołtys sołectwa Pęcice Małe przywitał przybyłych gości oraz przedstawił poniższy porządek zebrania.

 

Porządek zebrania

 

1. Otwarcie zebrania.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Wybór sekretarza zebrania.

4. Przyjęcie protokołu zebrania z dnia 11 IX 2019.

5. Sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z dnia 11 IX 2019.

6. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres od 11 IX 2019 do 8 IX 2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021.

9. Propozycje do budżetu Gminy Michałowice na rok 2021.

10. Sprawy wniesione.

 

Ad. pkt 1

 

1. Zebranie otworzył sołtys Zdzisław Krupa w II terminie (brak quorum o godzinie 17.30).

 

2. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa wg listy obecności oraz:

– Małgorzata Pachecka, Wójt Gminy Michałowice;

– Jarosław Sobol, kierownik kierownik Referatu Planowania Przestrzennego (i zarazem mieszkaniec Pęcic Małych);

– Jarosław Hirny-Budka, radny;

– Edward Kozłowski, radny.

 

3. Przewodniczący zebrania stwierdził ważność zebrania w II terminie, bez względu na liczbę obecnych stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

 

Sołectwo liczy 434 stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania. W zebraniu uczestniczyło 19 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, tj. nie było quorum (wymaganej liczby co najmniej 1/10 stałych mieszkańców).

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 2

 

Zatwierdzono porządek, poddając go pod głosowanie (za 15 głosów, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się)

grafika przedstawiająca 3 stronę protokołu ze zebrania
grafika przedstawiająca 4 stronę protokołu ze zebrania
grafika przedstawiająca 5 stronę protokołu ze zebrania

Protokół zebrania rady sołeckiej z dnia 16 VI 2020 - o spotkaniu z wójt

grafika przedstawiająca 2 stronę protokołu ze zebrania

Protokół zebrania rady sołeckiej z dnia 16 VI 2020

 

Zaproszeni e od sołtysa i rady sołeckiej przyjęła wójt Małgorzata Pachecka, która przyjechała

py a razem z dwoma pracownikami gminy. Byli to kierownik Referatu Inwestycji i Remontów

Iwona Popowicz oraz kierownik Referatu Ochrony Środowiska Wojciech Grzeniewski. Ponadto obecny był radny Edward Kozłowski.

 

Podczas spotkania poruszono następujące tematy:

1. Rozbudowa świetlicy w Pęcicach Małych. Przetarg na całą inwestycję ma zostać ogłoszony w

obecnym tygodniu. Kolejny krok to wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie inwestycji.

Według szacunków linarium na placu zabaw ma być zamontowane w sierpniu br., do tego

czasu zaś mają zostać przeniesione pozostałe obiekty (zgodnie z nowym planem

zagospodarowania). Rozbudowa budynku świetlicy ma zostać zakończona do grudnia 2020 roku.

 

2. Odwodnienie Pęcic Małych. Na pytanie sołtysa wójt odpowiedziała, że w obecnym roku

będzie gotowy projekt obejmujący między innymi zbiornik na rogu ulic Komorowskiej i

Dzikiej.

 

3. Rewitalizacja zalewu znajdującego się między Pęcicami Małymi a Komorowem. W bieżącym roku zostaną rozpoczęte prace modernizacyjne, polegające na udrożnieniu rowu

znajdującego się za komorowską stroną zalewu (tamtędy na czas głównych prac będzie płynąć

Utrata). W 2021 roku inwestycja, czyli wyczyszczenie zbiornika i umocnienie brzegów, będzie

kontynuowana. Należy dodać, że przeszło czwarta część jej kosztów będzie pokryta z funduszy

zewnętrznych (dotacje wynoszą ok. 520 tys. zł).

 

4. Komunikacja autobusowa dla mieszkańców Pęcic Małych. Obecnie jest kilka wariantów.

Najbardziej prawdopodobnym jest uruchomienie przez Gminę Michałowice we wrześniu 2020

roku nowej linii (być może pasażerowie będą wożeni niewielkimi autobusami elektrycznymi),

ery której trasa obejmowała by Sokołów, Suchy Las, Pęcice Małe, Komorów i Pruszków (ostatni

przystanek mieściłby się przy stacji PKP).

 

5. Inne sprawy. Rozmawiano między innymi o rewitalizacji Alei Starych Lip w Komorowie,

niebezpieczeństwie, jakim są stare i uszkodzone drzewa w Alei Marii Dąbrowskiej w

Komorowie, możliwym zagospodarowaniu łąki (należącej do SGGW), ewentualnej budowie

Lidla w Komorowie (dziś jeszcze nie ma wiążących informacji, co z inwestycją),

w bezpieczeństwie na placu i zabaw i boisku w Pęcicach Małych (w przyszłości monitoring

obejmujący teren) czy planach zagospodarowania ulicy Leśnej (w stronę lasu).

Zebranie zakończono po 90 minutach.

 

 

Odpowiedź wójt datowana na 17 II 2020, dotycząca funkcjonalności świetlicy

grafika przedstawiająca

W odpowiedzi na mail z dnia 10 stycznia 2020 r. (data wpływu 13 stycznia 2020 r.), uprzejmie informuję, funkcje oraz wielkość pomieszczeń w projekcie rozbudowy i przebudowy świetlicy przyjęto na podstawie przedstawionej m.in. Panu w dniach 13-14 listopada 2019 r. koncepcji rozwiązań projektowych, którą Pan pozytywnie zaakceptował.

 

Sprawę prowadzi Urszula Kowalewska (Referat Inwestycji i Remontów, tel.: 22 350 91 91, wew. 330)

 

Odnosząc się do zmiany ogrzewania budynku z elektrycznego na gazowe informuję, że z uwagi na koszty eksploatacji Zamawiający zdecydował – po rozpoznaniu możliwości podłączenia projektowanego budynku do sieci gazowej – o zmianie sposobu ogrzewania. Powierzchnia świetlicy po rozbudowie będzie dwukrotnie większa od powierzchni obecnego budynku, co spowoduje wzrost zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. Na etapie prac projektowych obiektu przeprowadzono analizę, mającą na celu dobór najbardziej korzystnego ogrzewania obiektu ustalono, że ogrzewanie gazowe budynku jest bardziej ekonomiczne niż elektryczne.

Załączona do ww. maila kopia notatki sporządzona w dniu 6 listopada 2019 r. stanowi zapis ogólnego przebiegu spotkania Wykonawcy Projektanta rozbudowy świetlicy w Pęcicach Małych z użytkownikami obiektu. W trakcie tego spotkania odbyła się konsultacja obu stron: Wykonawcy–Projektanta z użytkownikami obiektu, nie były podejmowane natomiast żadne wiążące decyzje dotyczące projektowanej rozbudowy świetlicy w Pęcicach Małych.

 

Wojciech Sierak, zastępca wójt

Pismo z dnia 6 IX 2019

Pismo z dnia 6 IX 2019

do wójt

Pismo z dnia 19 VIII 2019

Pismo z dnia 19 VIII 2019

Szanowna Pani Małgorzata Pachecka, Wójt Gminy Michałowice

 

 

dot. pisma GR.6822.16.2019 ( ulica Jaśminowa w Pęcicach Małych )

 

Nawiązując do pisma GR.6822.16.2019, Rada Solecka wsi Pęcice Małe zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonanie niezbędnej analizy odnośnie możliwości korekty planu (nieliczne uzgodnienia sąsiedzkie) i przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego LV111/424/2002, celem wydzielenia część ulicy Jaśminowej ( dz. nr 35 ) i przyłączenia jej do placu zabaw ( dz. nr 34 ) - stosownie do naszych wcześniejszych postulatów. Sprawa dotyczy powiększenia obszaru placu zabaw oraz — co bardziej istotne sprawy bezpieczeństwa użytkowników (dzieci) poprzez likwidację potencjalnego ruchu pojazdów przy obiekcie.

 

Zdzisław Krupa

 

Do wiadomości: Rada Gminy Michałowic

Pismo z dnia 5 VIII 2019

Pismo z dnia 5 VIII 2019

Pęcice Małe, dnia 05.08.2019 r.

 

Pani Małgorzata Pachecka, Wójt Gminy Michałowice

 

Szanowna Pani Wójt,

 

zwracam się do Pani o interwencję i spowodowanie takiego wykonania ścieżek w zagajniku sąsiadującym ze świeżo rozbudowaną świetlicą w Pęcicach Małych, aby nadać im pełną funkcjonalność i aby mogły z nich w pełni korzystać matki z wózkami, dzieci na rowerkach, niepełnosprawni na wózkach czy dorośli cykliści.

 

W chwili obecnej, materiał wysypany na ścieżkach stanowi wręcz utrudnienie nawet w zwykłym poruszaniu, ponieważ usuwa się pod nogami pieszych, nie jest właściwie zagęszczony i utwardzony, a także nie ma obrzeży: Oprócz tego, że niejednokrotnie wyziera spod mego piasek, co świadczy o bardzo cienkiej warstwie nasypu, to również rodzaj użytego materiału budzi poważne wątpliwości.

 

Jako samorząd wnioskowaliśmy wcześniej, aby ścieżki miały charakter możliwie naturalny, ale niestety obecne ich wykonanie jest nie do zaakceptowania, dlatego proszę o podjęcie stosownych działań.

 

Z poważaniem

 

Zdzisław Krupa, sołtys Pęcic Małych

Protokół zebrania rady sołeckiej z dnia 26 VII 2019

Protokół zebrania rady sołeckiej z dnia 26 VII 2019

Protokół zebrania rady sołeckiej z dnia 18 VI 2019

Protokół zebrania rady sołeckiej z dnia 18 VI 2019

Protokół zebrania rady sołeckiej z dnia 21 V 2019

Protokół zebrania rady sołeckiej z dnia 21 V 2019

Pisma z dnia 7 V 2019

Pisma z dnia 7 V 2019

do wójt oraz odpowiedź