09.10.2022 22:20

Oficjalny protokół zebrania wiejskiego

77
Poniżej oficjalny protokół z ostatniego zebrania wiejskiego mieszkańców Pęcic Małych, którego głównym tematem był podział środków z funduszu sołeckiego na rok 2023. Przyjemnej lektury!

Zebranie wiejskie o godzinie 18.30, w drugim terminie, otworzył Zdzisław Krupa. Sołtys sołectwa Pęcice Małe przywitał przybyłych gości oraz przedstawił poniższy porządek zebrania.

 

Porządek zebrania

 

1. Otwarcie zebrania.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Wybór sekretarza zebrania.

4. Przyjęcie protokołu zebrania z dnia 10 IX 2021.

5. Sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z dnia 10 IX 2021.

6. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres od 11 IX 2021 do 9 IX 2022.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023.

8. Propozycje do budżetu Gminy Michałowice na rok 2023.

9. Sprawy wniesione.

 

Ad. pkt 1

 

1. Zebranie otworzył sołtys Zdzisław Krupa w II terminie (brak quorum o godzinie 18.00).

 

2. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa wg listy obecności oraz wójt Małgorzata Pachecka, dzielnicowy Mirosław Kotowski, sekretarz gminy Wojciech Grzeniewski, przewodnicząca rady gminy Beata Rycerska i radny Maciej Polarczyk.

 

 

3. Przewodniczący zebrania stwierdził ważność zebrania w II terminie, bez względu na liczbę obecnych stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

 

Sołectwo liczy 454 stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania. W zebraniu uczestniczyło 22 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, co oznacza, że nie było quorum (wymaganej liczby co najmniej 1/10 stałych mieszkańców).

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 2

 

Zatwierdzono porządek, poddając go pod głosowanie (za 22 głosy, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).

 

Ad. pkt 3

 

Na sekretarza zebrania wiejskiego wybrano Grzegorza Śliwińskiego (przez aklamację).

 

Ad. pkt 4

 

Za przyjęciem protokołu zebrania z dnia 10 IX 2021 było 21 uczestników zebrania, przeciw 0, wstrzymujących się – 1.

 

Ad. pkt 5

 

Sołtys złożył ustne sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z dnia 10 IX 2021 wspominając o tym, że część funduszy na rok 2022 jest jeszcze niewykorzystana, ale że będą wydane do końca roku.

 

Ad. pkt 6

 

Zdzisław Krupa złożył ustne sprawozdanie z działalności własnej i rady sołeckiej za okres 11 IX 2021 do 9 IX 2022. Tutaj także wspomniał o spotkaniach rady sołeckiej. Była mowa o biletach doi teatru czy do Zespołu Pieśni i Tańca ,,Mazowsze” – zapisy na bilety jeszcze się nie rozpoczęły (w dniu zebrania), natomiast oba wydarzenia będą mieć miejsce jeszcze w bieżącym roku. Ponadto sołtys wspomniał o planowanym na 17 IX 2022 pikniku ,,Pożegnanie lata” organizowanym wspólnie z sołectwem Pęcice oraz poinformował zebranych o tym, na jakie cele zostały przeznaczone pieniądze z funduszu sołeckiego na rok 2022.

 

Ad. pkt 7

 

Kwotę 86 151 zł i 2 gr podzielono na takie obszary, jak kultura (punkty I-VI) i sport (VII-IX):

 

I Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną, poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców sołectwa poprzez warsztaty, wyjazdy (na koncerty, do teatru etc.) i naukę tańca – 24 200 zł.

 

II Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe (m.in. pikniki, andrzejki, mikołajki, dzień dziecka etc.) – 20 500 zł.

 

III Zakupy artykułów przemysłowych przeznaczonych na organizację warsztatów, zajęć, spotkań czy szkoleń (takich jak: kredki, farby, artykuły biurowe, ręczniki papierowe, serwetki etc.) – 4000 zł.

 

IV Zakupy spożywcze stanowiące poczęstunek podczas pikników, spotkań, warsztatów, festynów, spotkań okolicznościowych i innych zajęć związanych z działalnością statutową sołectwa Pęcice Małe – 3000 zł.

 

V Zakupy biletów i wejściówek na wydarzenia związane z działalnością kulturalną w sołectwie Pęcice Małe – 13 500 zł.

 

VI Prowadzenie strony internetowej – 2750 zł.

 

VII Organizacja zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Pęcic Małych (pilates, zumba, joga, fitness etc.) – 15 730 zł.

 

VIII Zakupy artykułów przemysłowych związanych z organizacją zajęć, warsztatów i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa – 656,02 zł.

 

IX Zakupy spożywcze stanowiące poczęstunek podczas zajęć, warsztatów i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa – 1815 zł.

 

W wyniku dyskusji nad powyższymi propozycjami zgłoszonymi do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 został opracowany wniosek w 100% zgodny z propozycjami zgłoszonymi przez sołtysa i radę sołecką.

 

Wyniki głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego: za było 22 uczestników zebrania, przeciw 0 głosów, nie było głosów wstrzymujących się.

 

Ad. pkt 8

 

Sołtys przedstawił propozycje wniosków do budżetu Gminy Michałowice na rok 2023, dotyczące Pęcic Małych:

 

– naprawa fragmentu rowu odwadniającego przy ulicy Leśnej (przy ul. ks. Woźniaka); rów został uszkodzony przez jednego z prywatnych inwestorów, co zaburzyło spływ wody – teraz zanieczyszczenia z drogi wpływają do stawu na jednej z posesji;

– sprawa z liniami energetycznymi; mieszkańcy zaproponowali, aby w gminnym budżecie przeznaczyć pieniądze na projekty i późniejszą zmianę sieci energetycznej nadziemnej na podziemną;

– dalsze prace związane z odwodnieniem Pęcic Małych;

– projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w ulicy Słowików (do Parkowej).

 

 

Ad. pkt 9

 

Sprawy wniesione

 

Poruszono kwestie związane z częstymi brakami w dostawach prądu – wójt poinformowała, że prowadzone są rozmowy z PGE i że w najbliższych latach powinna sukcesywnie być przeprowadzana w Gminie Michałowice zmiana infrastruktury; wspomniano też o stratach kilkorga mieszkańców Pęcic Małych, które związane były ze zwarciem na liniach telefonicznej i energetycznej. Wójt zaproponowała, że pomoże zorganizować spotkanie mieszkańców z włodarzami z pruszkowskiego PGE.

 

 

Następna sprawa dotyczyła statusu ulicy Parkowej między kościołem a stacją paliw. Mieszkańcy zgłosili problem z nadmiernym rozrostem drzew i krzewów w pasie drogowym.

 

 

Pojawiły się też pytania związane z rewitalizacją zalewu. Małgorzata Pachecka odpowiedziała, że obecnie jest niski poziom wody, co wynika z budową odwodnienia w ulicy Dzikiej; kiedy zostaną zakończone prace, wody w zbiorniku ma być więcej.

 

Poruszono temat remontu ulicy Skowronków od Kamienia Polnego do Zielonej Polany – wójt poinformowała, że jeszcze w tym roku ma zostać przeprowadzony wspominany remont. Wójt wspomniała też o dwuletnim planie związanym z remontami ulic Drozdów i Dzikiej.

 

Problem z nowymi ścieżkami koło świetlicy i placu zabaw – wójt poinformowała, że zostanie zrobione nowe ścieżki – węższe; ponadto teren na świetlicą ma być zrewitalizowany.

 

Problem z „Paszkowianką” – wójt wspomniała o niespójnych koncepcjach i o tym, że obecnie nie wiadomo, jak będzie przebiegać planowana droga i czy będzie to trasa typu 1+1 czy 2+2.

 

Obecny na zebraniu dzielnicowy wspomniał o dużej liczbie rozbojów i kradzieży na terenie naszej gminy. Mieszkańcy nie tylko słuchali z zainteresowaniem, ale też zaproponowali, żeby powrócić z inicjatywą ,,Dom chroniony przez sąsiada”.

 

Problem z koszami na osie odchody – skarżono się, że w okolicach koszy śmierdzi i że same kosze opróżniane są zbyt rzadko.

 

Mieszkańcy pytali o planach zagospodarowania terenu w Pęcicach Agricoli. Wójt wspomniała, że nie ma obecnie zagrożenia, aby wskutek nadmiernej ekspansji osiedli zostały zniszczone cenne przyrodniczo trzcinowiska.

 

Odwodnienie – wójt wspomniała, że na odwodnienie ulicy Skowronków zabezpieczono 1,5 mln zł i że jeszcze w tym roku mają zostać rozpoczęte prace (planowana rura o średnicy 800 mm).

 

Co z terenami SGGW? Mieszkańcy pytali, czy jest zagrożenie, że cenne przyrodniczo pola i łąki zostaną w przyszłości zniszczone. Wójt powiedziała, że nie powinno do tego dość, choć nie wyklucza rewitalizacji niektórych terenów. Także wójt mówiła, że w ulicy Kasztanowej nie powstaną w najbliższym czasie osiedla.

 

Kolejną wniesioną sprawą była kwestia magazynów w Sokołowe i w Suchym Lesie. Mieszkańcy utyskiwali zarówno na natężenie ruchu, jak i na chaos planistyczny. Wójt powiedziała, że wkrótce nie będą już powstawać nowe hale, że nie będą wydawane nowe pozwolenia na budowę. Dodała też, że nie oznacza to, że nie powstaną nowe obiekty, ponieważ zezwolenia wydane były wcześniej.

 

Co z miejscowym planem zabudowy. Wójt wspomniała, że koncepcja zostanie opracowana, ale dopiero wtedy, gdy zaprzestanie się budowy magazynów. Argumentowała to tym, że przy braku ogólnego planu zabudowy władze gminy mogą wymuszać na inwestorach budowę infrastruktury drogowej, wodnej czy energetycznej na własny koszt, odciążając tym samym gminny budżet.

 

Sołtys zgłosił też wniosek o sprawdzenie drzew w Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie; wg jego słów kilka ze starych lip jest na tyle zniszczonych, że przy większej wichurze mogą się zwalić na drogę, chodnik czy prywatne posesje.

 

Jeden z mieszkańców pytał też, co z ewentualną rozbudową cmentarzy w naszej Gminie. Wójt powiedziała, że planowana jest rozbudowa cmentarza w Michałowicach. Także cmentarz w Pęcicach ma się powiększyć, ale nie aż tak bardzo jest nekropolia w Michałowicach.

 

Zebranie zakończono o godzinie 20.50.

 

Załącznik:

– lista obecności.

 

Protokołował: Grzegorz A. Śliwiński                                                         Przewodniczący zebrania: Zdzisław Krupa, sołtys

Autor: GAŚ
Opublikowany przez: Grzegorz Śliwiński

Zobacz także