06.09.2021 00:50

Zebranie wiejskie

32
Coroczne zebranie mieszkańców, którego głównym tematem będzie podział środków z funduszu sołeckiego na rok 2022.

W piątek 10 IX 2021 roku odbędzie się zebranie wiejskie dla mieszkańców Pęcic Małych. Podobnie jak w minionych latach głównym punktem będzie podział środków z funduszu sołeckiego na kolejny rok (2022). Podobnie jak w przypadku pomysłów na wykorzystanie środków sołeckich na poprzednie lata, zarówno w przypadku korekty budżetu na rok bieżący, jak i propozycji na rok 2022 oficjalne propozycje mogą składać sołtysa, rada sołecka) lub mieszkańcy (zgodnie z literą prawa musi być to pisemny wniosek, pod którym podpisało się minimum piętnaścioro pełnoletnich osób, zameldowanych w Pęcicach Małych). Według stosownej ustawy nie można poddawać głosowaniu między innymi propozycji zgłoszonych przez byłego sołtysa, przez dowolnego mieszkańca ani przez grupę liczącą mniej niż 15 dorosłych mieszkańców. Stąd jeśli ktoś z mieszkańców ma pomysł, jak zagospodarować pieniądze z funduszu sołeckiego na rok 2022, winien zgłosić pisemny projekt z podpisami co najmniej 15 dorosłych mieszkańców. Tyle formalności. Poniżej oficjalny plan piątkowego zebrania.

 

 

 

Zebranie wiejskie

 

 

Na podstawie § 5, ust. 3, pkt 1 Statutu Sołectwa Pęcice Małe – sołtys sołectwa zwołuje zebranie wiejskie dnia 10 IX 2021 r. w Pęcicach Małych ul. Brzozowa 18 (świetlica wiejska), I termin g. 18.00, II termin g. 18.30.

 

Planowany porządek zebrania:

 

1. Otwarcie zebrania.

 

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 

3. Wybór sekretarza zebrania.

 

4. Przyjęcie protokołu zebrania z dnia 8 IX 2020.

 

5. Sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z zebrania z 8 IX 2019.

 

6. Sprawozdanie z  działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres 8 IX 2020–9 IX 2021.

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2022.

8. Propozycje do budżetu gminy na rok 2022.

 

9. Sprawy wniesione.

 

 

Zdzisław Krupa, sołtys

Autor: GAŚ
Opublikowany przez: Grzegorz Śliwiński