20.04.2021 10:15

Zgłaszanie wniosków do Budżetu Obywatelskiego

76
Najważniejsze informacje o programie Budżet Obywatelski dla naszej gminy.

26 IV 2021 roku startuje pierwsza edycja programu Budżet Obywatelski dla naszej gminy. Od tego dnia można zgłaszać propozycje drogą elektroniczną (za pośrednictwem aktywnego od 26 IV formularza) bądź osobiście w biurze podawczym (składając kopertę z dopiskiem „Budżet Obywatelski). Termin składania wniosków mija 7 V br.

 

Czym jest budżet obywatelski?

 

Pod tą nazwą kryje się możliwość współdecydowania mieszkańców o części inwestycji (wydatków) na terenie danej gminy. Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych, mających przyczynić się do lepszego funkcjonowania gminy. Warunkiem, jaki musi spełniać wniosek, jest to, że projekt winien należeć do zakresu zadań własnych gminy. W ramach budżetu obywatelskiego można zgłaszać chociażby projekty inwestycyjne (modernizacje i budowę obiektów, ulic, boisk, placów zabaw etc.) oraz tzw. projekty miękkie, czyli wydarzenia mające aktywizować i integrować mieszkańców (pikniki, zajęcia hobbystyczne, spotkania, warsztaty etc.).

 

Pieniądze i wskazówki

 

W kasie Gminy Michałowice na rok 2022 przeznaczono 500 tys. zł. Ważną informacją dla osób czy grup zainteresowanych skorzystaniem z programu jest wysokość maksymalnej kwoty na jeden projekt, którą określono na 175 tys. zł.

 

W zgłoszeniu należy ująć: dane projektodawcy (projektodawców), przewidywany koszt, tytuł i miejsce lokalizacji oraz wskazać na korzyści. Ponadto do zgłoszenia niezbędna jest odrębna lista obejmująca dane osób popierających projekt (minimum 15), przy projektach zakładających przeniesienie praw autorskich zgodę autora (autorów) oraz przy projektach inwestycyjnych mapa z zaznaczoną lokalizacją.

 

Oczywiście projekty mogą zgłaszać tylko osoby zameldowane na terenie Gminy Michałowice. Więcej informacji można znaleźć w linku https://www.michalowice.pl/budzetobywatelski/krok-po-kroku.

Autor: GAŚ
Opublikowany przez: Grzegorz Śliwiński
Podobne tematy: budżet obywatelski