22.01.2023 17:35

Odwodnienie Pęcic Małych – uzupełnienie

122
W tekście oraz na dołączonych skanach pisma dotyczące odwonienia Pęcic Małych. Pisma wysyłane przez sołtysa Zdzisława Krupę oraz odpowiedź sygnowana przez wójt Małgorzatę Pacheckę.

Odwodnienie Pęcic Małych to temat wałkowany od lat. Temat budzący wiele emocji i jak się okazuje, także kontrowersji. Stąd też wklejam treść pisma podpisanego przez sołtysa Zdzisława Krupę oraz odpowiedź z urzędu, podpisaną przez wójt. A dlaczego dopiero teraz? Odpowiedź jest prosta: wspominane prace właśnie wystartowały i mają być zakończone do wakacji.

 

Pismo sołtysa

 

                                                                                                                                  Pęcice Małe, 8 XI 2022

Pani Małgorzata Pachecka, Wójt Gminy Michałowice

 

Szanowna Pani Wójt,

w nawiązaniu do spotkania, które odbyło się w dniu 07.11.2022 r. w sprawie projektu przebudowy ulic Przepiórki oraz Kuropatwy w Pęcicach Małych, zwracam się do Pani o uwzględnienie oczekiwań mieszkańców sołectwa w poniżej wymienionych kwestiach:

 

1. Postulujemy zastosowane rur perforowanych zamiast pełnych do wykonania odwodnienia, ponieważ zależy nam nie tylko na odwodnieniu ulic poprzez studzienki, ale przede wszystkim stworzeniu możliwości równoczesnego odsączania wody z gruntów przyległych, co jest naszą zasadniczą bolączką od lat. Takie rozwiązanie pozwoli na odwodnienie posesji często podtapianych, ponieważ od samego początku ta potrzebna i kosztowna inwestycja pod nazwą „Odwodnienie Pęcic Małych” była i jest przez nas rozumiana jako kompleksowe odwodnienie zarówno dróg, jak i przyległych działek coraz bardziej urbanizowanego terenu. Ponadto, uzyskany byłby również efekt odbioru wód spod jezdni, co ma znaczenie dla kondycji całej drogowej infrastruktury. Pożądane przez nas rozwiązanie jest sprawdzone, stosowane i efektywne, a podczas spotkania nie padło żadne stwierdzenie o istnieniu przeszkód natury technicznej do jego zastosowania u nas. Jest to dla nas kwestia niezwykle ważna i byłoby niezrozumiałym pominięcie jej przy tak dużej inwestycji. Uważamy, że na obecnym etapie proponowana zamiana jest najzupełniej możliwa do uwzględnienia przez projektanta, bez większych trudności.

 

2. Prosimy o dokładną weryfikację poziomu przyszłej nawierzchni, aby była obliczona — 5 cm od poziomu najniżej położonych wjazdów, a nie uśredniana do posesji, których właściciele niezgodnie z wytycznymi zawartymi w pozwoleniach na budowę podnieśli grunt swoich działek.

 

3. Prosimy o zachowanie dotychczasowych lampionów oświetleniowych zamiast proponowanych nowoczesnych latarni o wysokości 6 metrów. Istniejące oświetlenie zostało wybrane i sfinansowane w przeszłości przez samych mieszkańców, którzy właśnie takiego kameralnego oświetlenia chcieli i w ten sposób nadali temu obszarowi również oryginalny charakter. Przy całym zrozumieniu dla przepisów,

oczekujemy rozwiązań jak w przypadku oświetlenia np. Al. Samorządu terytorialnego lub ulicy Dębowej w Granicy niż hal w Sokołowie.

4. Jakkolwiek temat ten nie został poruszony podczas spotkania, to mamy również nadzieję na wykonanie kanału technicznego wraz wpustami dla przyszłej sieci światłowodowej, gdyż na chwilę obecną te ulice nie są nawet brane pod uwagę do podłączenia przez operatorów właśnie z powodu ograniczeń technicznych.

Liczymy na Pani zrozumienie i pomyślną kontynuację konstruktywnego spotkania, również w celu doprecyzowania ostatecznych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa ruchu, na co brakło nam nieco czasu.

 

Do wiadomości:

Pani Beata Rycerska – Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice

Pan Edward Kozłowski – Radny Gminy Michałowice

 

                                                                                                                  Z poważaniem, Zdzisław Krupa, sołtys Pęcic Małych

 

Odpowiedź z gminy

 

                                                                                                                                                              Reguły, 13 XII 2022

Pan Zdzisław Krupa, sołtys Pęcic Małych

 

Odpowiadając na Pana pismo uprzejmie informuje, że zgłoszone uwagi do projektu przebudowy ulic Przepiórki oraz Kuropatwy zostały przeanalizowane pod katem możliwości i zasadności ich wykonania i tak:

 

Ad. I. Projektowana sieć kanalizacji deszczowej została posadowiona na głębokościach poniżej poziomu istniejącego terenu:

3,17+1,35 m w ul. Przepiórki – odcinek od Skowronków do Kuropatwy, 3,47+2,93 m w ul. Przepiórki – odcinek od Kuropatwy do Parkowej,

3,47+2,77 m w ul. Kuropatwy.

 

Poziom zwierciadła wód gruntowych ustalony na podstawie badań wykonanych w dniu

12.10.2020 r. waha się w granicach od 0,38 do 0,78m poniżej poziomu terenu. Badania podłoża gruntowego wykazały występowanie gruntów zarówno przepuszczalnych jak i nieprzepuszczalnych.

 

Biorąc pod uwagę znaczną głębokość posadowienia sieci i występujące w podłożu grunty oraz stosunkowo wysoki poziom wód gruntowych zastosowanie rur perforowanych na sieci kanalizacji deszczowej w dłuższej perspektywie czasu doprowadzi do trwałych i nieodwracalnych zmian stosunków gruntowo-wodnych. Zwierciadło wód gruntowych ulegnie znacznemu obniżeniu – lokalnie nawet o ok. 3,00 m. Ze względu na występujące w podłożu warstwy gruntów wodoprzepuszczalnych zasięg leja depresji obejmie znaczny obszar i wraz z biegiem czasu będzie się powiększał. Docelowo może osiągnąć odległość znacznie przekraczającą sto metrów. Skutkiem tego będzie osuszenie terenu co wpłynie bardzo negatywnie na zasoby wód gruntowych i środowisko, a przede wszystkim na roślinność. Powyższe zmiany będą skutkowały zwiększeniem zużycia wody do podlewania ogrodów przez mieszkańców.

 

Ponadto zastosowanie rur perforowanych wymusiłoby wprowadzenie istotnych zmian projektowych polegających na zwiększeniu średnic rurociągów i powiększeniu retencji (projekt uwzględnia jedynie dopływ wód opadowych z terenu pasa drogowego). Konieczne byłoby uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na drenowanie terenu o znacznym zasięgu leja depresji, co może być trudne do przeprowadzenia ze względu na znaczną liczbę stron postępowania.

 

Projekt kanalizacji deszczowej został przyjęty stosownym zgłoszeniem w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. Zgodnie z rozwiązaniami projektowymi w śladzie istniejącego drenażu w ulicy Przepiórki powstanie kanał deszczowy. Natomiast nieruchomości do niego podłączone zostaną przełączone do nowego kanału (bez podłączania nowych nieruchomości). W celu zachowania funkcji częściowego odbioru wód przypowierzchniowych powstaną dodatkowe płytkie drenaże odwadniające warstwy konstrukcji nawierzchni, tak jak zostało to ma miejsce w sąsiedniej ulicy Skowronków. Płytki drenaż nie zwiększy w sposób istotny dopływu wód do systemu kanalizacji deszczowej, a jego zasięg będzie bardzo ograniczony, co z kolei nie wpłynie w sposób istotny na zasoby wód gruntowych.

 

Ad. 2. Poziom jezdni został zaprojektowany jak najniżej biorąc pod uwagę teren istniejący i zjazdy, z których pochylenia nie powinny przekraczać 5%. Dowiązano się do rzędnych w bramach, natomiast Gmina nie jest organem kontrolnym w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy podnieśli teren działek niezgodnie z pozwoleniami na budowę i na etapie wykonywania projektu nie będzie to weryfikowane.

 

Ad. 3. Zgodnie z ustaleniami ze spotkania, istniejące latarnie zostaną zastąpione stupami oświetleniowymi w technologii LED o wysokości ok. 5 m.

 

Ad. 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w drogach wewnętrznych nie ma konieczności budowy kanału technologicznego dlatego nie będzie on projektowany.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Artur Rychlewski (Referat Gospodarki Komunalnej)

Podpisała: Małgorzata Pechecka

 

Autor: GAŚ
Opublikowany przez: Grzegorz Śliwiński
Podobne tematy: Pęcie Małe

Zobacz także